Ко­ло­ско­ві ді­ти у Ба­ри­шів­сько­му НВК

Kolosok - - ЗМІСТ - На­та­лія Ки­ри­лен­ко, Оль­га Ла­хов­ська,

Мі­жна­ро­дний при­ро­дни­чий ін­те­р­актив­ний кон­курс „КОЛОСОК” зна­ний не тіль­ки се­ред учнів Ба­ри­шів­сько­го на­вчаль­но-ви­хов­но­го ком­пле­ксу „гім­на­зія – се­ре­дня за­галь­но­осві­тня шко­ла І–ІІІ сту­пе­нів”, а й се­ред ба­тьків та пе­да­го­гі­чно­го ко­ле­кти­ву. Кіль­кість уча­сни­ків у кон­кур­сі що­рі­чно зро­стає. У цьо­му на­вчаль­но­му ро­ці їх по­над 360. А у 2013–2014 на­вчаль­но­му ро­ці наш НВК на­го­ро­дже­ний сер­ти­фі­ка­том МОН і ЛМГО„Львів­ський ін­сти­тут осві­ти” як

най­кра­щий по­пу­ля­ри­за­тор при­ро­дни­чих ди­сци­плін за під­сум­ка­ми про­ве­де­н­ня двох ета­пів кон­кур­су.

Участь у ін­те­р­актив­ній грі дає мо­жли­вість про­я­ви­ти свої зді­бно­сті ко­жно­му учню, роз­ви­ває пі­зна­валь­ний інтерес до при­ро­дни­чих на­ук, фор­мує ма­те­рі­аль­ний сві­то­гляд.

Пі­зна­валь­ні стат­ті жур­на­лу „КОЛОСОК” спри­я­ють роз­ви­тку до­пи­тли­во­сті учнів. На йо­го сто­рін­ках дру­ку­ю­ться най­су­ча­сні­ші на­у­ко­ві да­ні. Чи­та­ю­чи ма­те­рі­а­ли ви­да­н­ня, мо­жна здій­сню­ва­ти ці­ка­ві та за­хо­плю­ю­чі по­до­ро­жі, ро­би­ти но­ві від­кри­т­тя.

Жур­нал мі­стить стат­ті з усіх га­лу­зей при­ро­дни­чих знань – фі­зи­ки, хі­мії, біо­ло­гії, гео­гра­фії, ме­ди­ци­ни, еко­ло­гії, астро­но­мії. Він до­по­ма­гає ста­ти еру­до­ва­ною, твор­чою, вдум­ли­вою осо­би­сті­стю, а най­го­лов­ні­ше – він до­по­ма­гає вчи­ти­ся.

Я за­люб­ки бе­ру участь у кон­кур­сах. Але „КОЛОСОК” по­лю­бляю най­біль­ше. Тут мо­жна ви­про­бу­ва­ти свої си­ли, ді­зна­ти­ся про ці­ка­ві ро­сли­ни, не­бе­сні ті­ла та звід­ки по­хо­дять їхні на­зви. А ще я завжди отри­мую по­да­ру­нок!

Ана­ста­сія Гай­дай, 4-А клас

„КОЛОСОК” – мій пер­ший по­мі­чник у під­го­тов­ці мі­ні-про­е­ктів з при­ро­до­знав­ства. Одні­єю з пер­ших я звер­та­ю­ся до шкіль­ної бі­бліо­те­ки, щоб пе­ре­чи­та­ти но­вий но­мер жур­на­лу. Чи­слен­ні пра­кти­чні по­ра­ди, які я зна­хо­джу на сто­рін­ках, ме­ні обов’яз­ко­во зна­до­бля­ться у пов­сяк­ден­но­му жит­ті. Я ба­жаю жур­на­лу вдо­ско­на­лю­ва­тись і не зу­пи­ня­тись на до­ся­гну­то­му.

Ва­лен­ти­на Шо­стак, 5-А клас

Го­ту­ю­чи по­ві­дом­ле­н­ня про лі­кар­ські ро­сли­ни, я від­кри­ла жур­нал „КОЛОСОК” № 11 за 2014 рік. Ви­яв­ля­є­ться, не ви­пад­ко­во по­до­ро­жник вва­жа­ють го­спо­да­рем до­ріг. Справ­ді, він завжди ро­сте оба­біч до­ріг, йо­го ча­сто мо­жна по­ба­чи­ти по­бли­зу ав­то­шля­хів, сте­жок, на­ших до­мі­вок. Але го­лов­не те, що сік по­до­ро­жни­ка має кро­во­спин­ну, про­ти­за­паль­ну та го­ю­чу дію.

Ці­ка­ву ін­фор­ма­цію про цю ро­сли­ну я роз­по­ві­ла не ли­ше одно­кла­сни­кам, а й сво­їм ба­тькам.

Ві­кто­рія Ющен­ко, 7-Б клас

Хі­мія – мій улю­бле­ний пре­дмет у шко­лі. То­му „КОЛОСОК” я чи­таю по­стій­но. Ме­не зди­ву­ва­ла май­же де­те­ктив­на історія про рід­ко­зе­мель­ні еле­мен­ти. Ви­яв­ля­є­ться, но­ві хімічні еле­мен­ти мо­жна ство­ри­ти шту­чно і по­се­ли­ти їх у пе­рі­о­ди­чну си­сте­му. Ду­маю, що в май­бу­тньо­му я займу­ся са­ме цим.

Мі­ле­на Ге­рус, 8-А клас

Вже шість ро­ків я бе­ру актив­ну участь у кон­кур­сі „КОЛОСОК”. Це над­зви­чай­но ці­ка­во та пі­зна­валь­но. Чу­до­во, ко­ли є мо­жли­вість ді­зна­ти­ся ба­га­то но­во­го про світ, що нас ото­чує. За­пи­та­н­ня кон­кур­су мо­жуть за­ці­ка­ви­ти не тіль­ки шко­ля­рів, а й до­ро­слих. Ра­джу всім бра­ти участь у цьо­му кон­кур­сі.

Да­ни­ло Ку­зюк, 9-А клас

Ми на­вча­є­мо­ся в кла­сі біо­те­хно­ло­гі­чно­го про­фі­лю. Ви­вче­н­ня та­кої скла­дної, але во­дно­час ці­ка­вої на­у­ки, як біо­ло­гія, не мо­жли­ве без ви­ко­ри­ста­н­ня на­у­ко­во-по­пу­ляр­ної лі­те­ра­ту­ри. Жур­нал „КОЛОСОК” і є ті­єю скар­бни­цею знань, де мо­жна зна­йти від­по­віді на всі за­пи­та­н­ня. Під час під­го­тов­ки до уро­ку без цьо­го жур­на­лу не обі­йти­ся.

А хто з нас кра­ще ося­гнув без­ме­жні гли­би­ни на­у­ки, по­ка­же кон­курс! Тож по­ба­жа­є­мо один одно­му успі­ху в че­сній ін­те­ле­кту­аль­ній грі!

Учні 10 кла­су

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.