Ми­сте­цтво ви­жи­ва­н­ня. Мін­ли­ве за­барв­ле­н­ня

Kolosok - - ЗМІСТ -

При­ро­да на­ді­ли­ла де­яких тва­рин зда­тні­стю змі­ню­ва­ти за­барв­ле­н­ня, ко­ли во­ни пе­ре­хо­дять з се­ре­до­ви­ща одно­го ко­льо­ру до ін­шо­го. Та­ка вла­сти­вість да­рує тва­ри­ні на­дій­ний за­хист, адже ро­бить її не­по­мі­тною у будь-яких умо­вах.

Крім ри­би кам­ба­ли, до­бре ві­до­мої швид­кою змі­ною за­барв­ле­н­ня, змі­нює свій ко­лір від­по­від­но до нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща ри­ба гу­бань, яка в тов­щі во­ди си­ня, а на дні стає жов­тою. Мит­тє­во ма­ску­ю­ться мор­ські гол­ки, ко­ни­ки і мор­ські со­ба­чки: у зо­ні чер­во­них во­до­ро­стей во­ни на­бу­ва­ють чер­во­но­го за­барв­ле­н­ня, се­ред зе­ле­них во­до­ро­стей – зе­ле­но­го, у жов­то­му се­ре­до­ви­щі ста­ють жов­ти­ми.

Змі­ню­ють ко­лір і де­я­кі ящір­ки. Осо­бли­во яскра­во ця вла­сти­вість ви­яв­ля­є­ться у ро­ди­ча ящі­рок ха­ме­ле­о­на. Швид­ка змі­на за­барв­ле­н­ня від зе­ле­но­го до жов­то­го чи бу­ро­го ро­бить йо­го май­же не­по­мі­тним на гіл­ках се­ред ли­стя. Крім то­го, ха­ме­ле­он мо­же на­ля­ка­ти во­ро­га швид­кою змі­ною за­барв­ле­н­ня кон­тра­стних ко­льо­рів: він стає то яскра­во-зе­ле­ним, то чер­во­ним чи чор­ним.

Змі­нює ко­лір за­барв­ле­н­ня в ра­зі не­без­пе­ки і го­ло­во­но­гий мо­люск во­сьми­ніг. Ще ця тва­ри­на мо­же мит­тє­во ма­ску­ва­ти­ся під ґрунт

будь-яко­го ко­льо­ру, по­вто­рю­ю­чи най­хи­мер­ні­ший малюнок мор­сько­го дна чи во­до­ро­стей. Ду­же вправ­но це ро­блять ка­ра­ка­ти­ці.

Май­стер­но ке­ру­ють сво­їм за­барв­ле­н­ням де­я­кі зем­но­во­дні, ра­ко­по­ді­бні, ко­ма­хи і на­віть па­ву­ки. На­при­клад, па­вук бо­ко­хід кві­тко­вий (Misumena vatia) має і бі­ле, і жов­те за­барв­ле­н­ня, а то­му йо­го мо­жна на­зва­ти і „бі­ляв­кою”, і „жов­тян­кою”. Для змі­ни за­барв­ле­н­ня цим ко­ма­хам по­трі­бно кіль­ка днів. За цей час пі­гмент всти­гає пе­ре­мі­сти­ти­ся все­ре­ди­ну тіль­ця па­ву­чка. Па­вук, на­че ха­ме­ле­он, пі­дла­што­ву­є­ться до мін­ли­во­го сві­ту кві­тів, які, роз­пу­ска­ю­чись, змі­ню­ють ко­лір. По­рів­ня­ти цьо­го па­ву­чка мо­жна не ли­ше з ха­ме­ле­о­ном, але й з кра­бом, бо він на­ле­жить до па­ву­ків-кра­бів. Ру­ха­ю­ться ці па­ву­чки ці­ка­во – бо­ком, бо­ком, на­че кра­би. Ось вам і па­ву­чок – не про­ста­чок, а три в одно­му: і па­вук, і краб, і ха­ме­ле­он. Це не той ви­па­док, ко­ли мо­жна під­смі­ю­ва­ти­ся над бі­ляв­ка­ми!

Кам­ба­ла за­хо­ва­ла­ся

І „жов­тя­та”, і „бі­ля­та”

Мор­ські со­ба­чки

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.