Ан­дрій Бо­ко­тей. Ро­же­вий ве­ле­тень

Kolosok - - ЗМІСТ - АН­ДРІЙ БО­КО­ТЕЙ

Впер­ше за ба­га­то ро­ків тра­ди­ції оби­ра­ти пта­ха ро­ку Укра­їн­ське то­ва­ри­ство охо­ро­ни пта­хів ви­бра­ло не зви­чай­ний по­ши­ре­ний вид, а рід­кі­сний. Ним став ро­же­вий пе­лі­кан.

Ро­же­вий пе­лі­кан є одним з най­біль­ших пта­хів в Укра­ї­ні, йо­го ва­га ся­гає 11 кг, дов­жи­на ті­ла до 175 см, а роз­мах крил по­над 3 м. Це один з най­дав­ні­ших пта­хів – скам’яні­лі реш­тки пред­ків пе­лі­ка­нів бу­ли зна­йде­ні в по­ро­дах, вік яких ста­но­вить при­бли­зно 100 міль­йо­нів ро­ків.

На­зву птах отри­мав зав­дя­ки ро­же­во­му від­тін­ку пір’я, який з’яв­ля­є­ться у пта­хів у шлю­бно­му вбран­ні на тре­тьо­му ро­ці жи­т­тя. Мо­ло­ді пта­хи ма­ють сі­ру­ва­то-бу­ре за­барв­ле­н­ня.

В Укра­ї­ні гні­зди­ться ли­ше в Чор­но­мор­сько­му та Ду­най­сько­му біо­сфер­них за­по­від­ни­ках та на Ле­бе­ди­них остро­вах у Кри­му. Гні­зди­ться ко­ло­ні­я­ми, най­ча­сті­ше на остро­вах або в гу­стих за­ро­стях.

Сам­ка від­кла­дає 2–3 яй­ця, які на­си­джує по­змін­но з сам­цем. Че­рез 30 днів на­ро­джу­ю­ться зов­сім го­лі, тем­но-сі­ро­го ко­льо­ру пта­ше­ня­та. За ти­ждень–два пта­ше­ня­та вкри­ва­ю­ться пу­хом. За 3–4 мі­ся­ці во­ни вже са­мо­стій­но лов­лять ри­бу і вча­ться лі­та­ти.

Осно­вою ра­ціо­ну ро­же­во­го пе­лі­ка­на є ри­ба. Пе­лі­ка­ни чи не єди­ні се­ред пта­хів по­лю­ють згра­я­ми. Зграя ото­чує ко­лом на во­ді ри­бу і пле­ска­ю­чи кри­ла­ми зву­жує ко­ло, зга­ня­ю­чи ри­бу в йо­го центр. Ко­ли здо­бич зби­ва­є­ться в щіль­ну зграю, пта­хи одно­ча­сно за­ну­рю­ють дзьо­би, ви­лов­лю­ю­чи ри­бу сво­ї­ми під­дзьо­бни­ми мі­шка­ми. Пір­на­ти пе­лі­кан не вміє. До­ро­слий птах за день з’їдає при­бли­зно кі­ло­грам ри­би.

На зи­му від­лі­тає до Афри­ки. Ман­дру­ю­чи у по­ві­трі, пта­хи ви­ко­ри­сто­ву­ють ви­схі­дні по­то­ки, щоб ши­ря­ти, не до­кла­да­ю­чи ве­ли­ких зу­силь.

До­сить ча­сто окре­мі пта­хи або па­ри, зби­ва­ю­чись з мі­гра­цій­но­го шля­ху, за­лі­та­ють углиб кра­ї­ни, де їх мо­жна спо­сте­рі­га­ти на рі­зних во­до­ймах. Ці­ка­во, що та­кі за­льо­ти вглиб кон­ти­нен­ту ві­до­мі вже по­над пів­то­ра сто­лі­т­тя. В ко­ле­кції Дер­жав­но­го при­ро­до­знав­чо­го му­зею НАН Укра­ї­ни збе­рі­га­є­ться 18 опу­дал здо­бу­тих з 1860 до 1899 ро­ків на те­ри­то­рії Львів­ської, Тер­но­піль­ської та Іва­но-Фран­ків­ської обла­стей. У 2014 р. ро­же­вих пе­лі­ка­нів ба­чи­ли у Во­лин­ській, Він­ни­цькій та Чер­ка­ській обла­стях. За­зви­чай це мо­ло­ді не­до­свід­че­ні пта­хи.

Основ­ни­ми не­без­пе­ка­ми для існу­ва­н­ня ви­ду є пе­ре­слі­ду­ва­н­ня людиною, змен­ше­н­ня кіль­ко­сті місць, при­да­тних для гні­зду­ва­н­ня, та за­па­сів кор­му. Не­об­хі­дно збе­рі­га­ти най­більш цін­ні во­до­йми на за­су­шли­вих те­ри­то­рі­ях шля­хом пра­виль­но­го їх ви­ко­ри­ста­н­ня та змен­ши­ти фа­ктор не­по­ко­є­н­ня гні­здо­вих пта­хів людиною.

Сьо­го­дні в Укра­ї­ні на­лі­чу­є­ться при­бли­зно 15 ти­сяч ро­же­вих пе­лі­ка­нів. Про­те до роз­мно­же­н­ня при­сту­пає ли­ше не­зна­чна їх ча­сти­на. Цей вид за­не­се­ний до Чер­во­ної кни­ги Укра­ї­ни, де йо­му при­сво­є­ний ста­тус „зни­ка­ю­чий”. Ці­ка­во, що пе­лі­ка­ни лег­ко утри­му­ю­ться в не­во­лі і їх мо­жна по­ба­чи­ти ма­ло не в усіх зоо­пар­ках кра­ї­ни, де во­ни ча­сто роз­мно­жу­ю­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.