ЛАБОРАТОРІЯ „КОЛОСКА”

Kolosok - - КОЛОСКОВІ УРОКИ -

То­бі зна­до­би­ться:

два ве­ли­кі одно­ра­зо­ві ста­кан­чи­ки; зем­ля; два тер­мо­ме­три і опо­ра для них (стос кни­жок); пла­сти­ко­ва плів­ка; гум­ка; ди­ро­кол; мі­лі­ме­тро­вий па­пір.

Що тре­ба зро­би­ти:

1. На рів­ні при­бли­зно 2 см від вер­ху ко­жно­го пла­сти­ко­во­го ста­кан­чи­ка ди­ро­ко­лом зро­би та­кий отвір, щоб мо­жна бу­ло вста­ви­ти тер­мо­метр.

2. За­пов­ни ко­жний ста­кан­чик зем­лею так, щоб від­стань між нею і дір­кою бу­ла при­бли­зно 2,5 см.

3. Встав у отво­ри тер­мо­ме­три, спря­му­вав­ши їх шка­лою до се­бе па­ра­лель­но зем­лі так, як по­ка­за­но на мал. 1. Обе­ре­жно за­пи­хай тер­мо­метр у отвір. Якщо він не про­су­ва­є­ться, зро­би отвір біль­шим.

4. На­крий один ста­кан­чик пла­сти­ко­вою плів­кою. Гум­кою при­ти­сни плів­ку до ста­кан­чи­ка, як по­ка­за­но на мал. 2.

5. Со­ня­чно­го дня ви­став ста­кан­чи­ки на ву­ли­цю.

6. Спро­гно­зуй, у яко­му ста­кан­чи­ку тем­пе­ра­ту­ра по­ві­тря бу­де ви­ща.

7. Запиши початкову тем­пе­ра­ту­ру по­ві­тря у ко­жно­му ста­кан­чи­ку.

8. Ко­жні 5 хви­лин за­пи­суй у та­бли­цю тем­пе­ра­ту­ри у ста­кан­чи­ках впро­довж 30 хви­лин.

9. На мі­лі­ме­тро­во­му па­пе­рі на­кре­сли гра­фі­ки тем­пе­ра­тур по­ві­тря у ко­жно­му ста­кан­чи­ку. На осі аб­сцис по­знач час, а на осі ор­ди­нат – тем­пе­ра­ту­ру. Під­пи­ши гра­фі­ки.

Як ба­чиш, під впли­вом со­ня­чно­го сві­тла тем­пе­ра­ту­ра зро­ста­ла в обох ста­кан­чи­ках, адже зем­ля від­да­ва­ла те­пло і там, і там. Але в на­кри­то­му ста­кан­чи­ку за ра­ху­нок пар­ни­ко­во­го ефе­кту зро­ста­н­ня тем­пе­ра­ту­ри ві­дбу­ва­ло­ся швид­ше.

Твоя мо­дель де­мон­струє, що від­бу­ва­є­ться на Зем­лі під ді­єю со­ня­чно­го сві­тла. Пла­сти­ко­ва плів­ка імі­тує у цій мо­де­лі атмо­сфе­ру на­шої пла­не­ти. Як ти га­да­єш, якою бу­ла би на­ша Зем­ля без атмо­сфе­ри?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.