Дуб Ка­ми­ше­ва

Kolosok - - ФОТОКОНКУРС - Ка­сья­но­ва Єлизавета, уче­ни­ця 7 кла­су Гро­дів­ської ЗОШ І–ІІІ ст. Кра­сно­ар­мій­сько­го ра­йо­ну До­не­цької обла­сті

У 2007 ро­ці під час екс­кур­сії до Свя­то­гір­ська ме­не вра­зи­ло не­зви­чай­не де­ре­во­пам’ятник. Це ле­ген­дар­ний дуб Ка­ми­ше­ва, ба­ре­льєф во­ї­на, ви­рі­за­ний у стов­бу­рі обго­рі­ло­го де­ре­ва. Гвар­дії лей­те­нант Во­ло­ди­мир Ка­ми­шев під час Ві­тчи­зня­ної вій­ни слу­жив у ар­ти­ле­рій­ській роз­від­ці, де був ко­ре­гу­валь­ни­ком. 17 ли­пня 1943 ро­ку йо­му до­ве­лось ви­кли­ка­ти во­гонь на се­бе. Пря­мим по­па­да­н­ням сна­ря­ду дуб бу­ло зруй­но­ва­но, ге­рой за­ги­нув, а ра­зом з ним три де­ся­тки ні­ме­цьких солдат.

Ка­жуть, що вій­на за­би­рає кра­щих. Це твер­дже­н­ня спра­ве­дли­ве і за­раз. На те­ри­то­рії Дон­ба­су йдуть бо­йо­ві дії, ги­нуть лю­ди, руй­ну­є­ться все нав­ко­ло.

Я хо­чу, щоб у на­шій кра­ї­ні за­па­ну­вав мир, щоб нав­ко­ло бу­ли тіль­ки усмі­хне­ні та ра­ді­сні облич­чя, щоб всі жи­ли в зла­го­ді, щоб до­ро­слі по­ро­зумі­ли­ся.

Свя­то­гір­ська лав­ра

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.