ХРАМ НА­У­КИ ПIД ВIДКРИТИМ НЕ­БОМ

Kolosok - - РІК СВІТЛА - ДА­РІЯ БІ­ДА

9 трав­ня цьо­го ро­ку на На­ціо­наль­но­му ста­діо­ні у Вар­ша­ві від­був­ся чер­го­вий, 19-ий На­у­ко­вий пі­кнік, який що­ро­ку ор­га­ні­зо­ву­ють Поль­ське Ра­діо і Центр на­у­ки „Ко­пер­ник”. Це най­біль­ший пле­нер у Єв­ро­пі, при­свя­че­ний по­пу­ля­ри­за­ції на­у­ко­вих знань. На­у­ко­ві ін­сти­ту­ції з Поль­щі та за­кор­до­ну пред­став­ля­ють тут свої до­ся­гне­н­ня та до­зво­ля­ють усім охо­чим за­зир­ну­ти за ку­лі­си сво­єї що­ден­ної пра­ці. Зна­йом­ство з на­у­кою під час пі­кні­ка про­хо­дить у фор­мі екс­пе­ри­мен­тів, по­ка­зів, ін­те­р­актив­них екс­по­на­тів. Со­тні по­ка­зів та по­над 200 па­віль­йо­нів від­ві­да­ли ти­ся­чі лю­дей. Вхід на ста­діон, а от­же, у за­хо­плю­ю­чу на­у­ку – віль­ний!

На­у­ко­ві пі­кні­ки про­хо­дять у Вар­ша­ві з 1997 ро­ку. Що­ро­ку від­ві­ду­ва­чі зна­йо­ми­лись із на­у­ко­ви­ми до­ся­гне­н­ня­ми за рі­зни­ми те­ма­ми: „Енер­гія”, „Час”, „Жи­т­тя”, „Ве­ли­кий мі­кро­світ” та ін­ші. 2015 рік ого­ло­ше­ний ООН ро­ком сві­тла, то­му цьо­го­рі те­ма На­у­ко­во­го пі­кні­ка у Вар­ша­ві – „Сві­тло – дже­ре­ло ци­ві­лі­за­ції”.

Ба­га­то ро­дин від­ві­да­ли пі­кнік у цей день. Ві­ко­вий ді­а­па­зон при­хиль­ни­ків на­у­ки не­ймо­вір­ний: від не­мов­лят до си­вих ді­ду­сів. Біль­шість з нас у пов­сяк­ден­но­му жит­ті не має спра­ви з на­у­ко­ви­ми до­слі­да­ми, отож до­від­а­ти­ся про щось но­вень­ке ці­ка­во і до­ро­слим, і ма­лим.

На­у­ков­ці роз­по­від­а­ли про те­о­рію від­но­сно­сті Ейн­штей­на, де­мон­стру­ва­ли Но­бе­лів­ські на­го­ро­ди, які отри­мав цей ге­ній, чи­та­ли йо­го ли­сти до Ма­рії Скло­дов­ської-Кю­рі. Ді­ти ви­го­тов­ля­ли спе­ктро­ско­пи, ка­лей­до­ско­пи, від­ві­ду­ва­ли ве­ли­че­зну ка­ме­ру-об­ску­ру, спо­сте­рі­га­ли за Сон­цем у спе­ці­аль­ний те­ле­скоп, до­слі­джу­ва­ли ко­льо­ро­ві рі­ди­ни, мі­не­ра­ли, ро­сли­ни, ма­лю­ва­ли флу­о­ре­сцен­тни­ми фар­ба­ми, пе­ре­гля­да­ли на­у­ко­во-ко­ме­дій­ні філь­ми. Мо­ро­зи­во з азо­ту бу­ло у трен­ді, як і во­до­ро­сті, які сві­тя­ться. А до па­віль­йо­ну, у яко­му спе­ці­аль­на апа­ра­ту­ра до­зво­ля­ла по­ди­ви­ти­ся на світ очи­ма рі­зних тва­рин, ши­ку­ва­ла­ся дов­га чер­га. По­ці­но­ву­ва­чі те­хні­ки бу­ду­ва­ли вла­сну ра­ке­ту, слу­ха­ли про ви­ко­ри­ста­н­ня ла­зе­рів. Для при­хиль­ни­ків жи­вої при­ро­ди бу­ли ле­кції і по­ка­зи про зна­че­н­ня сві­тла для ро­слин і тва­рин.

Ми зда­ле­ку по­мі­ти­ли український пра­пор на па­віль­йо­ні: цьо­го ро­ку у На­у­ко­во­му Пі­кні­ку взя­ла участь і ко­ман­да з Укра­ї­ни, яка по­ка­за­ла ба­га­то ці­ка­вих екс­пе­ри­мен­тів та уста­но­вок: ко­ту­шки Те­сла, ра­діо­метр Кру­кса, по­ля­ри­зо­ва­не скло, дію ла­зер­но­го ви­про­мі­ню­ва­н­ня на ма­те­рі­а­ли, ані­ма­ції про оптичні ілюзії та ін­ші. Осо­бли­во спо­до­бав­ся нам про­стий та ори­гі­наль­ний спо­сіб до­бу­ва­н­ня во­гню у по­хо­ді, який по­ка­зав Ві­та­лій Мо­чар­ський (про­по­ну­є­мо йо­го на­шим чи­та­чам на­при­кін­ці стат­ті).

Ана­ста­сія Ма­ка­ро­ва (ко­ор­ди­на­тор про­е­кту з Дні­про­пе­тров­ська) роз­по­ві­ла, що ко­ман­да з Укра­ї­ни пред­став­ляє

на пі­кні­ку про­ект „Scientific Fun – На­у­ко­ві пі­кні­ки в Укра­ї­ні”. Він про­хо­дить за під­трим­ки Фон­ду „Осві­та для Де­мо­кра­тії” в рам­ках про­гра­ми „Пе­ре­тво­ре­н­ня в Ре­гіо­ні – RITA” Поль­сько-Аме­ри­кан­сько­го Фон­ду Сво­бо­ди. Пар­тне­ром про­е­кту є Центр на­у­ки „Ко­пер­ник”. За 2 ро­ки у цьо­му про­е­кті взя­ло участь май­же 100 ти­сяч уча­сни­ків із Дні­про­пе­тров­ська, Льво­ва, Ки­є­ва, Хар­ко­ва, Лу­ган­ська, Тер­но­по­ля, Кри­во­го Ро­гу, Лу­цька, Ду­бно.

На пі­кні­ку нам тра­пи­лась ви­хо­ван­ка ки­їв­ської шко­ли-сад­ка „Ясо­чка” Ма­гда Ру­се­цька. За­раз дів­чин­ка на­вча­є­ться у Вар­ша­ві, у шко­лі № 166, але бу­ла ра­да пе­ре­да­ти з на­ми ві­та­н­ня на Ба­тьків­щи­ну.

Спов­не­ні вра­жень, на­две­чір ми по­ки­да­ли те­ри­то­рію На­ціо­наль­но­го Ста­діо­ну. Але нас че­ка­ла ще одна при­єм­на не­спо­ді­ван­ка – на ви­хо­ді зі ста­діо­ну лу­на­ла укра­їн­ська на­ціо­наль­на му­зи­ка. Ми при­єд­на­ли­ся до чи­слен­них гля­да­чів, які утво­ри­ли ши­ро­ке ко­ло, щоб по­ди­ви­ти­ся бо­йо­вий го­пак. Го­пак ви­ко­ну­ва­ли уча­сни­ки Між­на­ро­дної фе­де­ра­ції бо­йо­во­го го­па­ка. Укра­їн­ським на­ціо­наль­ним ми­сте­цтвом бо­роть­би за­йма­ю­ться мо­ло­ді по­ля­ки, які про­жи­ва­ють у Вар­ша­ві і є ви­ход­ця­ми з Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.