ТАКI РIЗНI ОБЛИЧ­ЧЯ ВО­ДИ

Kolosok - - ТЕПЛОВІ ЕТЮДИ -

ВО­ДНІ СТИ­ХІЇ

Во­до­пі­л­ля – що­рі­чне від­но­сно дов­ге збіль­ше­н­ня во­дно­сті рі­чки в один і той са­мий се­зон, яке спри­чи­няє під­йом її рів­ня; за­зви­чай су­про­во­джу­є­ться ви­хо­дом вод з ме­жен­но­го рі­чи­ща і за­то­пле­н­ням за­пла­ви.

Гро­за – ло­каль­не атмо­сфер­не збу­дже­н­ня, пов'яза­не з роз­ви­тком ку­пча­сто-до­що­вих хмар. Су­про­во­джу­є­ться гро­мом і бли­скав­ка­ми, силь­ни­ми по­ри­ва­ми ві­тру і зли­вою.

За­ме­тіль (ме­те­ли­ця) – під­ня­т­тя сні­гу ві­тром з по­верх­ні сні­го­во­го по­кри­ву. Во­на мо­же бу­ти силь­ною і слаб­кою. Якщо сніг пе­ре­но­си­ться без­по­се­ре­дньо над сні­го­вим по­кри­вом у ша­рі атмо­сфе­ри тов­щи­ною кіль­ка де­ся­тків сан­ти­ме­трів, то це слаб­ка за­ме­тіль. Для ви­ни­кне­н­ня за­ме­ті­лі одно­го ві­тру не­до­ста­тньо. Якщо тем­пе­ра­ту­ра по­ві­тря ви­ще або близь­ка до 0 °С і сні­го­вий по­крив во­ло­гий, то сніг не пе­ре­но­си­ться. Осо­бли­во силь­ні за­ме­ті­лі спо­сте­рі­га­ю­ться на узбе­реж­жі Ан­тар­кти­ди, де ду­же силь­ні ві­три, а сні­го­вий по­крив су­хий че­рез низь­кі тем­пе­ра­ту­ри.

Льо­до­хід – рух льо­ду на рі­чках під ді­єю те­чії або ві­тру.

По­вінь – зна­чне за­то­пле­н­ня мі­сце­во­сті в ре­зуль­та­ті під­йо­му рів­ня во­ди в рі­чці, озе­рі в пе­рі­од та­не­н­ня сні­гу, злив, ві­тро­вих на­не­сень во­ди то­що.

Па­во­док – по­рів­ня­но ко­ро­тко­ча­сний і не­пе­рі­о­ди­чний під­йом рів­ня во­ди, що ви­ни­кає вна­слі­док швид­ко­го та­не­н­ня сні­гу льо­до­ви­ків, силь­них до­щів. Якщо па­вод­ки від­бу­ва­ю­ться один за одним, то во­ни мо­жуть спри­чи­ни­ти во­до­пі­л­ля. Зна­чний па­во­док мо­же ви­кли­ка­ти по­вінь.

Сні­го­ва ла­ви­на – ра­пто­вий зсув ве­ли­ких мас сні­гу з кру­тих гір­ських схи­лів. Ви­ни­кає під час по­ру­ше­н­ня стій­ко­сті сні­гу вна­слі­док різ­ких змін погоди (силь­ні сні­го­па­ди, від­ли­ги, хур­то­ви­ни то­що) у ком­пле­ксі з осо­бли­во­стя­ми ре­льє­фу та під­сти­ла­ю­чої по­верх­ні (кру­ти­зна схи­лів, ха­ра­ктер ро­слин­но­го по­кри­ву то­що). Сні­го­ві ма­си ру­ха­ю­ться зі швид­кі­стю 250–300 км/год. По­пе­ре­ду ла­ви­ни йде зу­мов­ле­на нею по­ві­тря­на хви­ля, тиск якої ство­рює до­сить ве­ли­кі руй­ну­ва­н­ня.

Хур­то­ви­на (за­ві­рю­ха, ві­хо­ла) – це ви­па­ді­н­ня сні­гу з хмар під час силь­но­го ві­тру. Ча­сто су­про­во­джу­є­ться за­ме­ті­л­лю. В одних ви­пад­ках чі­тко ви­дно, що сніг па­дає звер­ху, в ін­ших – не мо­жна від­рі­зни­ти, скіль­ки сні­гу па­дає звер­ху і скіль­ки під­ні­ма­є­ться ві­тром із зем­ної по­верх­ні. Якщо сніг ви­па­дає з ку­пча­сто­до­що­вих хмар і то­му має ха­ра­ктер гро­зи, то хур­то­ви­на ду­же силь­на, але ко­ро­тко­ча­сна.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.