КЛАСНЕ ДЕ­РЕ­ВО

Kolosok - - ФОТОКОНКУРС -

До­бро­го дня!

Наш клас уже три ро­ки бе­ре участь у кон­кур­сі „КОЛОСОК”. Ба­тьки до­по­мо­гли з пе­ред­пла­тою га­зе­ти „КОЛОСОЧОК”, ма­те­рі­а­ли якої ми ви­ко­ри­сто­ву­є­мо май­же на всіх уро­ках. Оце ви­рі­ши­ли взя­ти участь у фо­то­кон­кур­сі „Де­ре­во­каз­ка”. На­ше де­ре­во справ­ді каз­ко­ве, адже во­но здру­жи­ло наш клас, зі­бра­ло на свої хи­тро­му­дрі гі­ло­чки ма­лень­ких пта­ше­нят – шко­ля­ри­ків 3-А кла­су. Он як на де­ре­ві ве­се­ло! Во­но че­кає нас у рі­зні по­ри ро­ку! Справ­жнє де­ре­во­каз­ка…

Ді­ти на­га­да­ли ме­ні про екс­кур­сію на­ве­сні. Хо­ча ми й жи­ве­мо в не­ве­ли­чко­му м. Олевськ, що на По­ліс­сі, але не всі ді­ти ба­чи­ли, як цві­те че­рем­ха… І ось ми бі­ля рі­чки Уборть. Че­рем­ха – ча­рів­не де­ре­во. Адже існує на­ро­дне по­вір'я: вар­то по­сто­я­ти під кві­ту­чою че­рем­хою, щоб від­ля­ка­ти не­ду­ги та хво­ро­би. І ми ви­рі­ши­ли „по­ві­ри­ти”: ста­ли під кві­ту­чу че­рем­ху! Те­пер у на­шо­му кла­сі від­су­тніх че­рез хво­ро­бу на уро­ках не бу­де.

Га­ли­на Ми­ко­ла­їв­на Вільк, ЗОШ № 3, м. Олевськ Жи­то­мир­ської обл.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.