МА­ТЕ­МА­ТИ­КА

Kolosok - - ТІЛО ЛЮДИНИ -

• На­ше ті­ло на 60 % скла­да­є­ться з во­ди. У жи­ро­вій тка­ни­ні мі­сти­ться 20 % во­ди, у м’язах – 75 %, у кіс­тках – 25 %, у кро­ві – 80 %, у моз­ку – 85 % від ма­си ор­га­ну.

• Ма­са го­ло­ви лю­ди­ни при­бли­зно 5 кг. Че­реп скла­да­є­ться з 29-ти кі­сток, спо­лу­че­них шва­ми.

• Ко­ли лю­ди­на на­ро­джу­є­ться, її мо­зок скла­да­є­ться з 14 мі­льяр­дів клі­тин.

• У го­лов­но­му моз­ку лю­ди­ни від­бу­ва­є­ться 100 000 хі­мі­чних ре­а­кцій на се­кун­ду.

• За­галь­на дов­жи­на кро­во­но­сних су­дин лю­ди­ни – при­бли­зно 100 000 км.

• У до­ро­слої лю­ди­ни сер­це за день пе­ре­ка­чує при­бли­зно 10 000 л кро­ві. • Кіль­кість сер­це­бит­тів у лю­ди­ни за 1 рік – 36 800 000. • За день люд­ське сер­це ви­тра­чає та­ку кіль­кість енер­гії, що її б ви­ста­чи­ло ма­ши­ні, щоб про­їха­ти 32 км.

• В ста­ні спо­кою лю­ди­на спо­жи­ває за до­бу 400–500 л ки­сню, ро­бля­чи 12–20 вди­хів і ви­ди­хів на хви­ли­ну. Для по­рів­ня­н­ня: ча­сто­та ди­ха­н­ня ку­рей – 18–20 ди­халь­них ру­хів на хви­ли­ну, ко­ня − 12, па­цю­ка – 60, ка­нар­ки – 108.

• Ске­лет не­мов­ля­ти має 350 кі­сток, до­ро­сло­го – 206. Ма­са ске­ле­та до­ро­слої лю­ди­ни при­бли­зно 8 кг.

• У ро­ті лю­ди­ни 40 000 ба­кте­рій. За­галь­на ма­са ба­кте­рій, що жи­вуть в ор­га­ні­змі лю­ди­ни, ста­но­вить 2 кг.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.