НА­ШО­ГО ТIЛА

Kolosok - - ТІЛО ЛЮДИНИ -

• В на­шо­му ор­га­ні­змі по­над 600 м’язів. Ко­ли ми по­смі­ха­є­мо­ся, пра­цює 17 з них.

• У ру­ці ко­жної лю­ди­ни 29 кі­сток і стіль­ки ж ве­ли­ких су­гло­бів, 34 м’язи, 123 су­хо­жи­л­ля, 48 нер­вів і 30 ар­те­рій. За жи­т­тя ми зги­на­є­мо ко­жен па­лець на ру­ках 25 млн ра­зів.

• Люд­ська во­ло­си­на у 5 000 ра­зів тов­сті­ша, ніж стін­ка миль­ної буль­ба­шки і в 20 ра­зів – ніж па­ву­ти­на. В се­ре­дньо­му жи­т­тя во­ло­си­ни – 18 мі­ся­ців. Дов­жи­на во­лос­ся, що ви­ро­стає у лю­ди­ни про­тя­гом жи­т­тя, ста­но­вить 725 км.

• Ніг­ті на ру­ках ро­стуть в 4 ра­зи швид­ше, ніж на но­гах. Ці­ка­во, що ніг­ті за сво­єю стру­кту­рою − це ви­до­змі­не­не во­лос­ся.

• Люд­ське око зда­тне роз­рі­зня­ти 10 000 000 від­тін­ків. Три­ва­лість одно­го мор­га­н­ня ока при­бли­зно 0,05 се­кун­ди. Якщо скла­сти весь час, який займають мор­га­н­ня, то ви­йде, що май­же пів­ро­ку ми жи­ве­мо із за­кри­ти­ми очи­ма за ра­ху­нок цьо­го про­це­су.

• Се­ре­дня площа шкі­ри до­ро­сло­го ста­но­вить при­бли­зно 2 м2 і має ма­су при­бли­зно 4 кг. У шкі­рі на­лі­чу­є­ться 150 нер­во­вих за­кін­чень, по­над 3 млн клі­тин, від 100 до 300 по­то­вих за­лоз, 1 км кро­во­но­сних су­дин. Про­тя­гом жи­т­тя лю­ди­на втра­чає 19 кг від­мер­лої шкі­ри.

• У ті­лі до­ро­слої лю­ди­ни при­бли­зно 75 км нер­вів. Швид­кість нер­во­во­го ім­пуль­су, який над­хо­дить у мо­зок або з ньо­го, мо­же ста­но­ви­ти 274 км/год. Са­ме то­му ми ду­же швид­ко ре­а­гу­є­мо, на­при­клад, до­тор­кнув­шись до га­ря­чо­го.

Пі­дго­ту­ва­ла Оль­га До­рош

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.