ПЛАtАН СХIДНИЙ РО­ДИ­НА: ПЛАtАНОВI

(PLAtANUS ORIENtALIS L.) (PLAtANACEAE)

Kolosok - - БІБЛІЙНІ ДЕРЕВА ТА КУЩІ - Ма­рія На­дра­га

НАЙПРЕКРАСНIШЕ ДЕ­РЕ­ВО СХО­ДУ

тра­ди­цій­но пла­та­ни вва­жа­ють най­пре­кра­сні­ши­ми де­ре­ва­ми Схо­ду, Бі­блія не­ча­сто зга­дує про цю ро­сли­ну. Вар­то та­кож від­мі­ти­ти, що у рі­зних укра­їн­ських пе­ре­кла­дах Бі­блії „платан”, „явір”, ба на­віть „каштан” вжи­ва­ють як си­но­ні­ми.

На­зва ро­ди­ни Пла­та­но­ві по­хо­дить від гре­цько­го сло­ва „пла­тус” – ши­ро­кий, і не дар­ма. Во­ни бу­ва­ють до 45 м зав­ви­шки і по­над 3 м у по­пе­ре­чни­ку. А окре­мі пред­став­ни­ки ці­єї ро­ди­ни, зокре­ма, платан схі­дний, ся­га­ють ди­во­ви­жної ви­со­чи­ни, під­три­му­ю­чи мо­гу­тні­ми стов­бу­ра­ми ці­лий гай ши­ро­ко­ли­сто­го гі­л­ля. В оа­зі Фі­рю­за, що на пів­дні Тур­кме­ні­ста­ну, є де­ре­во пла­та­на схі­дно­го, хоч і не ду­же ви­со­ке, але стов­бур йо­го – зав­шир­шки з

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.