СО­СНА ItАЛIЙСЬКА ПIНIЯ РО­ДИ­НА: СОСНОВI

Оче­ви­дно, (PINUS PINEA L.) (PINACEAE )

Kolosok - - БІБЛІЙНІ ДЕРЕВА ТА КУЩІ -

що будь-які збе­ре­же­ні хри­сти­ян­ські ре­лі­квії зав­жди ви­кли­ка­ють ін­те­рес у до­слі­дни­ків. До та­ких ре­лі­квій на­ле­жить, зокре­ма, хрест, на яко­му ро­зіп’яли Ісу­са. На­у­ков­ці на­ма­га­ю­ться з’ясу­ва­ти, з яко­го са­ме ма­те­рі­а­лу він був ви­го­тов­ле­ний. Мі­кро­ско­пі­чні до­слі­дже­н­ня йо­го улам­ків, про­ве­де­ні у XX сто­літ­ті, до­по­мо­гли ви­зна­чи­ти, що хрест був зро­бле­ний з де­ре­ва, яке на­ле­жить до ро­ди­ни Со­сно­ві. Ймо­вір­но, це со­сна пі­нія.

В Іта­лії со­сну пі­нію на­зи­ва­ють куль­тур­ною або до­ма­шньою со­сною. Це пре­кра­сне хвой­не де­ре­во 20–25 м зав­ви­шки, що має па­ра­со­ле­по­ді­бну кро­ну, дов­гі (до 20 см) яскра­во-зе­ле­ні гол­ки. Ши­шки у пі­нії ку­ля­сто-яй­це­по­ді­бної фор­ми, бли­ску­чо-ко­ри­чне­ві, а ве­ли­ке на­сі­н­ня (до 2 см) ви­ко­ри­сто­ву­ють у кон­ди­тер­ській про­ми­сло­во­сті.

Со­сна пі­нія по­ши­ре­на по всьо­му Се­ред­зем­но­мор’ю, де її куль­ти­ву­ють ще з І тис. до н. е. Най­імо­вір­ні­ше, що са­ме її ма­ють на увазі бі­блій­ні пророки. Про цю ро­сли­ну мо­же­мо про­чи­та­ти у кни­зі Не­є­мії, де опи­са­ні при­го­ту­ва­н­ня до свя­та Ку­чок, яке ізра­їль­тя­ни від­зна­ча­ють на згад­ку про своє пе­ре­бу­ва­н­ня у пустелі. Під час свя­та єв­реї жи­вуть у на­ме­тах, збудованих з рі­зно­ма­ні­тних гі­лок, зокре­ма з па­го­нів со­сни (Не­є­мія 8, 15). Со­сна є і у пе­ре­лі­ку ро­слин, що, на дум­ку про­ро­ка Ісаї, ма­ють ро­сти у Бо­жо­му са­ду: „Я за­са­джу пу­сти­ню ке­дром, ака­ці­єю, афи­ною та олив­кою. Я по­са­джу в сте­пу ки­па­ри­са, яво­ра та со­сну ра­зом…” (Ісая 41, 19).

За­га­лом Бі­блія не­ча­сто зга­дує про со­сну. Тут во­на ви­сту­пає символом плі­дно­сті та бла­го­сло­ве­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.