НI ГЕ ЛЕ

Kolosok - - ТІЛО ЛЮДИНИ -

Гли­бо­ко в гру­дній клі­тці, пра­кти­чно над сер­цем, тра­хея роз­га­лу­жу­є­ться на лі­вий і пра­вий брон­хи, які вхо­дять у ліву та пра­ву ле­ге­ні.

Пра­ва легеня скла­да­є­ться з трьох ча­стин (ча­сток), лі­ва – з двох. Ни­жня ча­сти­на ле­ге­нів при­ля­гає до ді­а­фра­гми, мі­цно­го ку­по­ло­по­ді­бно­го м’яза, який від­окрем­лює гру­дну по­ро­жни­ну від че­рев­ної. Ді­а­фра­гма – най­ва­жли­ві­ший м’яз ди­ха­н­ня – спри­яє роз­ши­рен­ню і зву­жен­ню ле­гень. Ззов­ні ле­ге­ні вкри­ті тон­кою обо­лон­кою, плев­рою, яка має два лис­тки – ле­ге­не­вий та при­стін­ко­вий, з бо­ку гру­дної клі­тки і ді­а­фра­гми. Між ци­ми лис­тка­ми є про­стір –

Тра­хея Пра­вий бронх Ді­а­фра­гма Між­ре­бер­ні м'язи Ре­бро

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.