РО­ДИ­НА: БОБОВI

Kolosok - - БІБЛІЙНІ ДЕРЕВА ТА КУЩІ - Ма­рія На­дра­га

(ACACIA MILL)

(FABACEAE)

зна­че­н­ня для бу­дів­ни­цтва у бі­блій­ні ча­си ма­ла ака­ція, про що свід­чать чи­слен­ні згад­ки на сто­рін­ках Бі­блії. Зокре­ма, са­ме з де­ре­ви­ни ака­ції Го­сподь на­ка­зав Мой­се­є­ві зро­би­ти ки­вот, но­си­ла і жер­тов­ник (Ви­хід 25, 10; 25, 13; 25, 28; 27, 1; 27, 6; 30, 1; 30, 5). У свя­ти­ні Со­ло­мо­на ба­га­то спо­руд та­кож бу­ло ви­ко­на­но з де­ре­ви­ни ака­ції.

Ста­ро­дав­ні жи­те­лі Схо­ду ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли ака­цію і у рі­зно­ма­ні­тних жер­тво­при­но­ше­н­нях (Ви­хід 35, 7; 35, 24).„Да­тки ж, що бра­ти­ме­те від них, бу­дуть та­кі: зо­ло­то, срі­бло й мідь; бла­ват, пор­фі­ра й кар­ма­зин, віс­сон і ко­зя­ча шерсть; чер­во­но­барв­ні ба­ра­ня­чі шку­ри, шку­ри бор­су­чі й де­ре­во ака­ції”,– го­во­рить Го­сподь до Мой­сея, пе­ре­ра­хо­ву­ю­чи по­да­рун­ки, які ізра­їль­тя­ни ма­ють да­ти на по­бу­до­ву хра­му (Ви­хід 25, 5).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.