Х НИ О В Р Е Ч

Kolosok - - ТІЛО ЛЮДИНИ -

ЕЖи­т­тя ери­тро­ци­тів, або чер­во­них кров’яних ті­лець, ко­ро­тке, але на­си­че­не. Во­ни з’яв­ля­ю­ться на світ із не­спе­ці­а­лі­зо­ва­них стов­бу­ро­вих клі­тин у кіс­тко­во­му моз­ку з ча­сто­тою при­бли­зно 2 млн на се­кун­ду. У кіс­тко­во­му моз­ку в не­зрі­ло­му ери­тро­ци­ті син­те­зу­є­ться ма­кси­маль­на кіль­кість ге­мо­гло­бі­ну. Для то­го, щоб все­ре­ди­ні ери­тро­ци­та по­мі­ща­ло­ся яко­мо­га біль­ше ге­мо­гло­бі­ну, у клі­ти­ни на­віть руй­ну­є­ться ядро. На мо­мент по­тра­пля­н­ня у кро­во­но­сне ру­сло ко­жен ери­тро­цит вже го­то­вий до актив­но­го по­гли­на­н­ня і від­да­ва­н­ня ки­сню.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.