Впі­знай

Ка­те­ри­на Ні­кі­шо­ва

Kolosok - - ХІМІЯ В КАРТИНКАХ -

Ви­яв­ля­є­ться, є пе­рі­о­ди­чна си­сте­ма хі­мі­чних еле­мен­тів, яка слу­гує справ­жнім пор­тфо­ліо для їхніх про­стих ре­чо­вин. Ро­з­гля­нув­ши її, мо­жна ви­окре­ми­ти де­я­кі де­та­лі зов­ні­шньо­го ви­гля­ду цих ре­чо­вин за нор­маль­них умов.

Перш за все, май­же 75 % про­стих ре­чо­вин за нор­маль­них умов твер­ді. Се­ред ме­та­лів ли­ше ртуть є рі­ди­ною. Ти мо­жеш впев­ни­ти­ся у цьо­му, по­гля­нув­ши у ко­мір­ку но­мер 80 та­бли­ці. Там зо­бра­же­но срі­бля­сто-бі­лу рі­ди­ну у скля­ній по­су­ди­ні. Ця рі­ди­на має ве­ли­ку пи­то­му ва­гу і ве­ли­ку гу­сти­ну. Впер­ше гу­сти­ну рту­ті 1627 ро­ку ви­мі­ряв Ро­берт Бойль,

але йо­го ци­фри чин­ні й за­раз: 1 л рту­ті має ма­су при­бли­зно 13,6 кг. Тож на­ма­га­н­ня під­ня­ти на­віть 5-лі­тро­ве від­ро рту­ті – мар­на спра­ва, якщо ти не важ­ко­атлет. Наш ор­га­нізм теж„об­тя­же­ний” рту­т­тю, але її кіль­кість мі­зер­на – 13 мг.

Ще одні­єю рі­ди­ною у та­бли­ці є не­ме­тал бром. У ко­мір­ці но­мер 35 ми ба­чи­мо цю бу­ро-чер­во­ну рі­ди­ну у за­кор­ко­ва­ній по­су­ди­ні. Ко­рок тут аж ні­як не зайвий, адже бор – отруй­на ре­чо­ви­на. Гра­ни­чно допу­сти­ма кон­цен­тра­ція па­рів бро­му в по­ві­трі – 0,5 мг/м3. На­віть тро­хи біль­ший вміст бро­му в по­ві­трі при­зво­дить до ви­ни­кне­н­ня в лю­ди­ни за­па­мо­ро­че­н­ня, по­дра­зне­н­ня сли­зо­вих обо­ло­нок, ка­шлю, за­ду­хи. Основ­ний по­ста­чаль­ник бро­му – мо­ре. До­сить ба­га­то бро­му в ор­га­ні­змах риб. Але є мор­ські ра­ко­по­ді­бні, яким

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.