Еле­ктри­ка У Тво­є­му тілі

Kolosok - - ТІЛО ЛЮДИНИ -

Зда­ва­ло­ся б, що мо­же бу­ти спіль­но­го у бу­до­ві ті­ла жи­вої істо­ти та комп’юте­ра? Зда­ва­ло­ся б, зна­йти схо­жі „зап­ча­сти­ни” не­мо­жли­во, адже жи­вий ор­га­нізм по­бу­до­ва­ний зов­сім з ін­ших ре­чо­вин, спо­жи­ває ін­ші ви­ди енер­гії, під­по­ряд­ко­ву­є­ться ін­шій ло­гі­ці ро­бо­ти. Про­те, по­зна­йо­мив­шись з бу­до­вою жи­вих істот та осно­ва­ми су­ча­сної еле­ктро­ні­ки, мо­жна по­мі­ти­ти ана­ло­гію.

Пер­ші здо­га­ди про еле­ктри­чні про­це­си в жи­вих ор­га­ні­змах з’яви­ли­ся ще у XVIII сто­літ­ті зав­дя­ки ле­ген­дар­ним до­слі­дам Лу­ї­джі Галь­ва­ні. Пре­па­ру­ю­чи жаб, він ви­явив, що їхні м’язи ско­ро­чу­ю­ться під ді­єю еле­ктри­чних роз­ря­дів.

Во­дно­час з трі­ум­фаль­ним ста­нов­ле­н­ням еле­ктри­ки у по­бу­ті з’яв­ля­ли­ся трав­ми та уда­ри під ді­єю стру­му на жи­ву істо­ту. Еле­ктри­чний струм має тер­мі­чну (опік шкі­ри та вну­трі­шніх ор­га­нів), еле­ктро­лі­ти­чну (роз­кла­да­н­ня кро­ві та ін­ших ор­га­ні­чних рі­дин, руй­ну­ва­н­ня ери­тро­ци­тів та по­ру­ше­н­ня обмі­ну) та біо­ло­гі­чну дію на жи­вий ор­га­нізм. Бі­о­ло­гі­чна дія стру­му по­ля­гає у по­дра­знен­ні та збу­джен­ні жи­вих тка­нин і су­про­во­джу­є­ться су­до­ро­жним ско­ро­че­н­ням м’язів, у то­му чи­слі сер­ця і ле­гень. Чи ви­пад­ко­во це? Звід­ки на­ші м’язи „зна­ють”, ко­ли са­ме во­ни по­вин­ні cко­ро­чу­ва­ти­ся і як? Во­че­видь, ни­ми ке­рує нер­во­ва си­сте­ма. Але що та­ке нер­во­ві ім­пуль­си, які нер­во­ві клі­ти­ни пе­ре­да­ють від го­лов­но­го чи спин­но­го моз­ку до м’язів? Ґрун­тов­ної від­по­віді на це пи­та­н­ня ти не зна­йдеш на­віть у під­ру­чни­ку з біо­ло­гії стар­шої шко­ли. Зре­штою, ви­вче­н­ня цих про­це­сів три­ває. Але суть яви­ща по­ля­гає у на­сту­пно­му. Основ­ни­ми про­від­ни­ка­ми нер­во­вих ім­пуль­сів є нер­во­ві клі­ти­ни (ней­ро­ни) – дов­же­ле­зні утво­ре­н­ня, ін­ко­ли по­над метр зав­довж­ки, але ду­же тон­кі, як люд­ська во­ло­си­на і тон­ші.

Нер­во­ві клі­ти­ни (ней­ро­ни). А – муль­ти­по­ляр­ний; Б – уні­по­ляр­ний; В – бі­по­ляр­ний; 1 – аксо­ни; 2 – ден­дри­ти

Лу їдж і Гал ьв ан і

Ла­бо­ра­то­рія Галь­ва­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.