ТЕСТ

Kolosok - - ТІЛО ЛЮДИНИ -

1. Ти спиш що­най­мен­ше 8 го­дин на до­бу (в ціл­ко­ви­тій ти­ші).

2. Ти ля­га­єш спа­ти не пі­зні­ше, ніж о де­ся­тій го­ди­ні ве­чо­ра.

3. Ти не пра­цю­єш уно­чі.

4. Твій ро­бо­чий день три­ває не біль­ше 8–10 го­дин.

5. Стрес у тво­є­му жит­ті – рід­кі­сне яви­ще.

6. У те­бе спри­я­тли­ве ото­че­н­ня (ком­фор­тні умо­ви на­вча­н­ня і пра­ці, від­по­чи­нок, хо­ро­ший пси­хо­ло­гі­чний клі­мат у сім’ї і в кла­сі).

7. Ти ре­гу­ляр­но від­по­чи­ва­єш.

8. У те­бе ви­со­ка са­мо­оцін­ка. Ти за­до­во­ле­ний со­бою.

9. У те­бе не­має хро­ні­чних за­хво­рю­вань. Якщо на всі за­пи­та­н­ня те­сту ти дав ствер­дну від­по­відь, твоя нер­во­ва си­сте­ма в по­ряд­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.