НО­БЕ­ЛІВ­СЬКА ПРЕ­МІЯ 2015 РО­КУ З МЕ­ДИ­ЦИ­НИ – НАЙ­ВА­ЖЛИ­ВІ­ША ЗА БА­ГА­ТО РО­КІВ

Kolosok - - НАУКОВІ ЦІКАВИНКИ -

ЗУ­ПИ­НИ­ЛИ ПА­РА­ЗИ­ТІВ Но­бе­лів­ську пре­мію 2015 ро­ку з фі­зіо­ло­гії і ме­ди­ци­ни за від­кри­т­тя в га­лу­зі бо­роть­би з па­ра­зи­та­ми і ма­ля­рі­єю отри­ма­ли япо­нець Са­то­сі Ому­ра, аме­ри­ка­нець Ві­льям Кембл та ки­та­ян­ка Ю Ю Ту.

Ому­ра ви­вчав одну з най­більш не­без­пе­чних хво­роб – еле­фан­ті­аз, або сло­но­вість. Мі­кро­ско­пі­чний хро­бак про­ни­кає в ті­ло людини з мо­скі­та­ми, все­ре­ди­ні ті­ла розвивається і за­ку­по­рює лім­фа­ти­чні про­то­ки. Кін­ців­ки і ті­ло хво­ро­го на­бря­ка­ють і на­бу­ва­ють не­ймо­вір­но­го роз­мі­ру. Де­ся­тки міль­йо­нів лю­дей у тро­пі­ках по­тер­па­ють від ці­єї хво­ро­би, на­сам­пе­ред, най­бі­дні­ші – ри­сів­ни­ки, ри­бал­ки та се­ля­ни. Са­то­сі Ому­ра спо­сте­рі­гав за во­до­йма­ми,

в яких роз­ви­ва­ю­ться ли­чин­ки хро­ба­ка – чи не­має там при­ро­дно­го во­ро­га цьо­го ви­ду? Ба­га­то­рі­чні по­шу­ки да­ли ре­зуль­тат: він зна­йшов гри­бок, який ви­ро­бляє авер­ме­ктин – при­ро­дний ан­ти­біо­тик. Цю ре­чо­ви­ну очи­стив і до­о­пра­цю­вав Ві­льям Кембл. Ли­ше одна до­за пре­па­ра­ту ви­лі­ко­вує стра­ждаль­ця від ба­га­то­рі­чно­го не­ду­ги!

Лі­ки від ма­ля­рії дав­но ві­до­мі, але збу­дник при­сто­со­ву­є­ться до них. Про­фе­сор Ю Ю Ту ви­вча­ла ста­ро­дав­ні ки­тай­ські тра­кта­ти, в яких ча­сто зга­ду­вав­ся один із ви­дів по­ли­ну. Во­на з’ясу­ва­ла, що зви­чай­ний бур’ян по­лин актив­но діє не ли­ше проти ма­ля­рії, але й проти ін­ших най­про­сті­ших па­ра­зи­тів і чер­вів, які вра­жа­ють най­бі­дні­ші вер­стви сіль­сько­го на­се­ле­н­ня на пів­дні Азії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.