ЖИ­ВА ВО­ДА

Kolosok - - РОСЛИНИ - Іри­на Кук

На­ві­що ви­тра­ча­ти час і ча­ви­ти со­ки, якщо яблу­ко або мор­кви­ну мо­жна з’їсти „жив­цем"? Що ко­му до сма­ку – ко­ри­сні і со­ки, і фру­кти. Однак з'їсти овоч або фрукт – це не те са­ме, що ви­пи­ти сік. „Си­ла тво­го ті­ла за­кла­де­на в со­ках ро­слин”, – так ка­за­ли ще 5 600 ро­ків то­му ки­тай­ські му­дре­ці ча­сів ле­ген­дар­но­го Шень Ну­на, знав­ця лі­ку­валь­них вла­сти­во­стей ро­слин. З ним по­го­джу­є­ться і су­ча­сна на­у­ка: „Фі­зі­о­ло­гі­чна во­да є при­ро­дною пов­но­цін­ною скла­до­вою про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня ро­слин­но­го по­хо­дже­н­ня. Її ба­га­то в ово­че­вих і фру­кто­вих со­ках, то­му вони є про­ду­кта­ми під­ви­ще­ної біо­ло­гі­чної цін­но­сті”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.