ЕБЕНОВI

(DIOSPYROS EBENUM KOENIG) ”ЧОР­НЕ ДЕРЕВО” ТА ”ВО­ГОНЬ, ЩО ПОХО- ДИТЬ ВIД БОГIВ”.

Kolosok - - БІБЛІЙНI РОСЛИНИ -

ро­ду хур­ма – це пе­ре­ва­жно де­ре­ва до 15 м зав­ви­шки з про­сти­ми пов­здов­жньо-яй­це­по­ді­бни­ми чи лан­це­то­по­ді­бни­ми лис­тка­ми. Кві­тки бі­лу­ва­то­го ко­льо­ру, роз­мі­ще­ні по 3–15 у па­зу­хах лис­тків. Хур­ма утво­рює 3 ти­пи кві­ток: жі­но­чі, чо­ло­ві­чі і дво­ста­те­ві. Пло­ди – яго­ди, звер­ху опу­ше­ні. Сти­глі пло­ди пе­ре­ва­жно жов­ті, ча­сом по­ма­ран­че­ві, ро­же­во­чер­во­ні або чор­ні. М’якуш у пло­дів сма­чний та по­жив­ний: мі­стить від 16 до 19 від­со­тків глю­ко­зи і фру­кто­зи, по­над 1 % біл­ка, ба­га­то ві­та­мі­ну С. Ха­ра­ктер­ною осо­бли­ві­стю пло­дів хур­ми є ви­со­кий вміст та­ні­нів, а то­му спо­жи­ва­н­ня не­сти­глих пло­дів мо­же ви­кли­ка­ти шлун­ко­ві роз­ла­ди. Хур­му ре­ко­мен­ду­ють вжи­ва­ти у їжу тіль­ки у пе­рі­од пі­зньої сти­гло­сті, ко­ли та­ні­ни руй­ну­ю­ться. Все­ре­ди­ні пло­ду мі­сти­ться брон­зо­ве на­сі­н­ня.

Сло­во „diospyros” у пе­ре­кла­ді з гре­цької озна­чає „во­гонь, що по­хо­дить від бо­гів”. Оче­ви­дно, що хур­ма отри­ма­ла свою на­у­ко­ву на­зву за яскра­во­па­ла­ю­че за­барв­ле­н­ня пло­дів, яке осо­бли­во по­мі­тне пі­сля опа­да­н­ня лис­тків, ко­ли пло­ди, що залишились на де­ре­ві, зо­ло­тя­ться на сон­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.