Ви­на­йшли скотч не в Шо­тлан­дії, як мо­жна бу­ло б по­ду­ма­ти, а у США. У 1923 ро­ці Рі­чард Гер­лі Дрю вла­шту­вав­ся ла­бо­ра­тор­ним те­хні­ком у фір­му Minnesota Mining and Manufacturing Company (те­пер The 3M Company1), яка ви­пу­ска­ла на­жда­чний па­пір. Па­пір но­во­го ти­пу W

Kolosok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - ІГОР КОРЧ

У1920-х ро­ках у США вві­йшли в мо­ду дво­ко­лір­ні ав­то­мо­бі­лі. Ре­мон­тні май­стер­ні не всти­га­ли ви­ко­ну­ва­ти за­мов­ле­н­ня: со­тні ав­то­лю­би­те­лів одно­ча­сно хо­ті­ли пе­ре­фар­бу­ва­ти свої транс­порт­ні за­со­би.

В одній з май­сте­рень Рі­чард спо­сте­рі­гав за про­це­сом фар­бу­ва­н­ня і по­мі­тив, що лі­нії, які від­окрем­лю­ва­ли один ко­лір від ін­шо­го, бу­ли не­рів­ни­ми. По­ки ма­ляр на­но­сив одну фар­бу, ін­шу до­во­ди­ло­ся чи­мось при­кри­ва­ти. Для цьо­го ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли ста­рі га­зе­ти, які скрі­плю­ва­ли кан­це­ляр­ським кле­єм, або ме­ди­чний пла­стир на тка­нин­ній осно­ві. Але це не до­по­ма­га­ло – тка­ни­на про­пу­ска­ла фар­бу, а вкри­тий кле­єм па­пір при­ли­пав до ку­зо­ва, і йо­го до­во­ди­ло­ся зі­скрі­ба­ти ра­зом із фар­бою.

3M Company – аме­ри­кан­ська муль­ти­на­ціо­наль­на ін­но­ва­цій­но-ви­ро­бни­ча кор­по­ра­ція, та­кож ві­до­ма як Minnesota Mining and Manufacturing Company.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.