SIM-

Kolosok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

У 1970-х ро­ках, в епо­ху за­ро­дже­н­ня стіль­ни­ко­во­го зв'яз­ку, ні­яких SIM-карт не бу­ло. Пер­шим стіль­ни­ко­вим те­ле­фо­ном вва­жа­ють DynaTAC 8000X, роз­ро­бле­ний аме­ри­кан­ською ком­па­ні­єю Motorola та ви­пу­ще­ний у 1983 ро­ці. Апа­рат, зав­біль­шки з це­гли­ну, ва­жив при­бли­зно 800 г. У час ви­хо­ду на ри­нок те­ле­фон ко­шту­вав май­же 4 000 до­ла­рів, а за­ря­ду йо­го аку­му­ля­то­ра ви­ста­ча­ло на го­ди­ну роз­мо­ви. Не­зва­жа­ю­чи на це, за один рік кіль­кість вла­сни­ків цьо­го апа­ра­та пе­ре­ви­щи­ла 300 ти­сяч. Пра­цю­вав DynaTAC 8000X ви­клю­чно в ме­ре­жі пер­шо­го по­ко­лі­н­ня 1G, яку за­пу­сти­ли в 1979 ро­ці в Япо­нії. У 1981 ро­ці стіль­ни­ко­вий зв'язок з'явив­ся у скан­ди­нав­ських кра­ї­нах, а в 1983 ро­ці – у США. Спо­ча­тку ко­жний апа­рат про­гра­му­ва­ли на за­во­ді. Іден­ти­фі­ка­ція або­нен­та в ме­ре­жі здій­сню­ва­ла­ся тіль­ки за за­вод­ським но­ме­ром те­ле­фо­ну – Electronic Serial Number. Тоб­то но­мер або­нен­та ра­зом з па­ке-

Dy na TA C 80 00 X

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.