КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПЕРЕНОСАМ РА­БО­ЧИХ ДНЕЙ НА СУБ­БО­ТУ?

Korrespondent - - ТЕМА НОМЕРА -

Pasha Markov: “Зло, со­вок, бред, бес­тол­ко­во”. Оль­га Шпи­ця: “Нега­тив­но. 1) Ре­аль­но про­пра­ц­ю­ва­ти 6 по­вних днів по­спіль важ­ко, за од­ну неді­лю по­тім не від­по­чи­ти, ефек­тив­ність ро­бо­ти страж­дає. 2) Не всі кон­то­ри до­три­му­ють­ся, тож спла­ну­ва­ти спіль­ний від­по­чи­нок всім чле­нам ро­ди­ни, як­що ті пра­ц­ю­ють в різ­них кон­то­рах, теж не за­вжди вдаєть­ся”. Lesya Alexandra Kazachynska: “Не нуж­но. Зло это. КПД = 0,01 и то на дорогу уходит”.

Игорь Бу­шин­ский: “Вам зна­ко­мы спо­со­бы пси­хо­ло­ги­че­ско­го на­си­лия? Да, ко­неч­но, ра­бо­чий день в суб­бо­ту”. Vira Baranovska: “Вста­вать в суб­бо­ту на первую па­ру — зло. Осо­бен­но ко­гда ты не можешь се­бе поз­во­лить про­гу­лять, по­то­му что, соб­ствен­но, ты пре­под”. Пав­ло Ша­тохін: “Во-пер­вых, лич­но мне — нет, все это не нравится. Во-вто­рых, это ме­ша­ет ра­бо­те ком­па­ний, ко­то­рые хоть в чем-то B2B: не зна- ешь, кто ра­бо­та­ет, кто нет; как ра­бо­та­ют бан­ки и пр. Ну и, в-тре­тьих, все эти до­пол­ни­тель­ные празд­ни­ки и пе­ре­но­сы — по­пу­лизм, взят­ка про­сто­душ­но­му из­би­ра­те­лю за все другое, что не бы­ло сде­ла­но. Какая, про­сти­те, на хрен “Троица — го­су­дар­ствен­ный празд­ник” в свет­ском го­су­дар­стве? Еще и по­не­дель­ник по­сле нее вы­ход­ной. Это мы ти­па бу­ха­ли за здра­вие отца, сы­на и святого духа, и те­перь на­до бы ото­спать­ся?”

Вік­тор Кри­лов: “Зло, іміта­ція бурх­ли­вої діяль­но­сті…”

ЗА

Maks Blagonravin: “Ис­поль­зую та­кие ра­бо­чие суб­бо­ты для об­ще­ния с го­сор­га­на­ми и бан­ка­ми, в ко­то­рых в обыч­ные дни боль­шие очереди”. Ми­ро­сла­ва Опа­на­сик: “Як­що це ро­бить­ся зад­ля то­го, щоб лю­ди ма­ли кіль­ка вихід­них під­ряд, то пе­ре­не­сен­ня — це пре­крас­но. Бо ці вихід­ні мож­на ви­ко­ри­ста­ти і для від­по­чин­ку, і для манд­рі­вок ку­дись, і для ві­зи­ту у се­ло до бать­ків, і для са­дін­ня го­родів”. Alexandr Davydov: “Нор­маль­но, но для де­жур­ных служб это без­раз­лич­но”.

Зоя За­го­род­ня: “Що­ра­зу, в кож­но­му ви­пад­ку — за­леж­но від си­ту­а­ції і до­ціль­но­сті… Ад­же, як­що трап­ляєть­ся та­кий збіг, то чо­му, справ­ді, не пе­ре­но­си­ти чи не об’єд­ну­ва­ти? Ро­зум­ні лю­ди з цьо­го ма­ти­муть ви­го­ду, знай­дуть як ви­ко­ри­ста­ти з ко­ри­стю... ін­шим — як вид­но, й без цьо­го бу­ло не скуч­но. До то­го, на­справ­ді, від цих “пе­ре­носів” к-ть ро­бо­чих = вихід­них не змі­нюєть­ся…” Tatyana Datsenko: “Див­люсь на при­кла­ді ді­тей. Їм тре­ба за­своїти пев­ний об­сяг ін­фор­ма­ції. Ко­ли свя­та об’єд­ну­ють з вихід­ни­ми — во­ни доб­ре від­по­чи­ва­ють, але по­тім тре­ба відроб­ля­ти. І тут все за­ле­жить від лю­ди­ни, сприт­ний за кіль­ка го­дин впо­раєть­ся, за­криє спра­ви, на які не ви­ста­ча­ло спо­кій­но­го ча­су, і буде щас­ли­вий. Я — за”. Ано­ним­ный ком­мен­та­рий: “Кто счи­та­ет пе­ре­но­сы злом, ни­ко­гда не пла­тил про­стой кон­тей­не­ров. Спа­си­бо Ка­б­ми­ну. Есть шанс обой­тись ма­лой кро­вью”.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.