Ка­кой за­лог в дру­гих стра­нах?*

KP in Ukraine (Thursday) - - Об этом говорят - Еле­на ГАЛАДЖИЙ.

$150 000, Укра­и­на, за­лог пар­тии для уча­стия в вы­бо­рах в пар­ла­мент.

$90 000, Укра­и­на. Де­неж­ный за­лог кан­ди­да­та на пост пре­зи­ден­та.

$54 400, Япо­ния. За­лог пар­тии на вы­бо­рах в пар­ла­мент.

$27 200, Япо­ния. За­лог кан­ди­да­та-«ма­жо­ри­тар­щи­ка».

$32 000, Сингапур. За­лог кан­ди­да­та в пре­зи­ден­ты.

$10 700, Сингапур, за­лог кан­ди­да­та в пар­ла­мент.

$20 500, Ар­ме­ния. За­лог пар­тии на вы­бо­рах в пар­ла­мент.

$16 350, Ар­ме­ния, за­лог кан­ди­да­та в пре­зи­ден­ты.

$13 300, Юж­ная Ко­рея. За­лог кан­ди­да­та в пар­ла­мент.

$4070, Ав­стрия. За­лог кан­ди­да­та в пре­зи­ден­ты.

$2300, Фран­ция. За­лог кан­ди­да­та в пре­зи­ден­ты.

* Со­став­ле­но юри­ста­ми Цен­тра де­мо­кра­тии и вер­хо­вен­ства пра­ва.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.