Во­ло­ди­мир ДУ­БРОВ­СЬКИЙ

Krayina - - ОЦІНКИ -

53 ро­ки, стар­ший еко­но­міст у ком­па­нії CASE Ukraine Народився й жи­ве в Ки­є­ві. 1981 ро­ку за­кін­чив Мо­сков­ський фі­зи­ко-те­хні­чний ін­сти­тут. 1985-го – сто­ли­чний На­ціо­наль­ний університет іме­ні Та­ра­са Шевченка за спе­ці­аль­ні­стю те­о­ре­ти­чна фі­зи­ка. По­за­то­рік кіль­ка мі­ся­ців пра­цю­вав у Ки­їв­ській шко­лі еко­но­мі­ки. Є одним з ав­то­рів ре­а­ні­ма­цій­но­го па­ке­ту ре­форм, зокре­ма, пра­цює над по­да­тко­ви­ми змі­на­ми. Дру­жи­на – стра­хо­вий агент. Донь­ка на­вча­є­ться на фі­ло­соф­сько­му фа­куль­те­ті КНУ за спе­ці­аль­ні­стю ”куль­ту­ро­ло­гія”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.