Уча­сни­ка пер­шо­го бейс­боль­но­го ма­тчу оштра­фу­ва­ли за лай­ку

Krayina - - ДАТИ - 19 черв­ня 1846 ро­ку під­го­ту­ва­ли: Ле­ся МЕЖВА, Іван СТОЛЯРЧУК

”ПРЕ­СТИЖ СПОРТУ СЕ­РЕД АМЕ­РИ­КАН­ЦІВ БУВ НИЗЬКИЙ, – зга­дує 1840-ві стра­хо­вий агент Дун­кан Кар­рі. – Вва­жа­ли, що ним за­йма­ю­ться ли­ше шко­ляр­ки і фа­бри­чні ро­бо­тя­ги. Але дух ча­су ви­ма­гав но­вих ге­ро­їв. Це бу­ла епо­ха Се­му­е­ля Мор­зе – ви­на­хі­дни­ка те­ле­гра­фу. Не­за­ба­ром з’яви­ться еле­ктри­чна лам­по­чка То­ма­са Еді­со­на. Ге­ній про­сто­го аме­ри­кан­сько­го хло­пця ви­на­йшов бейс­бол. Ми до­ве­ли, що не все най­кра­ще в сві­ті має бу­ти ан­глій­ським”. Се­ред жи­те­лів Нью-Йор­ка ро­дом з Ан­глії бу­ла по­пу­ляр­на гра в кри­кет. Йо­го вва­жа­ли роз­ва­гою для ари­сто­кра­тів. Ви­хід­ці з ін­ших кра­їн ви­рі­ши­ли ство­ри­ти свою за­ба­ву. Спо­ча­тку гра­ли в цен­трі мі­ста. Че­рез це стра­жда­ли ві­кна бу­дин­ків і ві­три­ни ма­га­зи­нів. Вла­да за­бо­ро­ни­ла ігри. То­ді пе­ре­бра­ли­ся на га­ля­ви­ну по­бли­зу мі­сте­чка Го­бо­кен. Мі­сце­ві на­зи­ва­ли її Єли­сей­ські по­ля. Ді­ста­ти­ся ту­ди мо­жна бу­ло по­ро­мом. По­ди­ви­ти­ся на ігри схо­ди­ли­ся по кіль­ка со­тень лю­дей. Оста­то­чні пра­ви­ла роз­ро­бив по­же­жник Але­ксандр Кар­трайт. Кар­рі зга­дує: ”Алекс роз­гор­нув скла­де­ний на па­пе­рі план. По­клав на зем­лю 13 черв­ня 1782-го у швей­цар­сько­му мі­сті Гла­рус спа­ли­ли 48-річну Ан­ну Ґьоль­ді. Во­на ста­ла остан­ньою жін­кою в Єв­ро­пі, яку стра­ти­ли за ча­клун­ство. Пра­цю­ва­ла по­ко­їв­кою в лі­ка­ря Йо­га­на Яко­ба Чу­ді. Йо­го донь­ка Ан­на-Ма­рія за­хво­рі­ла – ма­ла су­до­ми, блю­ва­ла шма­тка­ми го­лок і бу­ла­вок. Чу­ді ви­рі­шив, що це слу­жни­ця під­ки­да­ла гол­ки в їжу. При­пу­ска­ють, ром­бо­ви­дні по­ло­тня­ні мі­шки чи то з пі­ском, чи то з тир­сою в трьох то­чках і за­лі­зну пла­сти­ну для до­ма­шньої ба­зи. Йо­го план ми зу­стрі­ли смі­хом. Однак Алекс був та­кий на­по­ле­гли­вий, що ми по­сту­по­во за­хо­пи­ли­ся но­вою грою”. У ве­ре­сні 1845-го Кар­трайт ство­рює клуб ”Ні­кер­бо­керс”. М’яч для гри кон­стру­ює лі­кар Де­ні­єл Адамс. Шма­ток кор­ко­во­го дерева щіль­но обмо­тує вов­ня­ни­ми ни­тка­ми й об­ши­ває дво­ма шма­тка­ми ко­ня­чої шкі­ри. Має бу­ти 216 швів. Та­кож ви­ра­хо­вує, що найзручніша палиця для відбивання – завдовжки 107 см. від­бу­ва­є­ться пер­ший бейс­боль­ний матч. Су­пер­ни­ком ”Ні­кер­бо­кер- що Ґьоль­ді бу­ла ва­гі­тна від го­спо­да­ря. Той від­дав її до су­ду, аби вря­ту­ва­ти свою ре­пу­та­цію. Швей­цар­ський пар­ла­мент ре­а­бі­лі­ту­вав ”відьму” 2008 ро­ку.

14 черв­ня 1839-го на бе­ре­зі рі­чки Тем­зи в мі­сті Ген­лі не­по­да­лік Лон­до­на від­бу­ли­ся пе­ре­го­ни з гре­блі. На­сту­пно­го ро­ку зма­га­н­ня три­ва­ли два дні, а зго­дом – п’ять. 1851-го пе­ре­го­ни взяв під па­тро­нат принц Аль­берт – від­то­ді во­ни ста­ли Ко­ро­лів­ською ре­га­тою. За­раз її на­зи­ва­ють ”най­біль­шим пі­кні­ком Єв­ро­пи”. Сю­ди схо­ди­ться вся елі­та Ве­ли­кої Бри­та­нії. Для тих хто сте­жить за пе­ре­го­на­ми з цен­траль­них се­кто­рів, діє обов’яз­ко­вий дрес-код. Жін­ки по­вин­ні бу­ти в су­кні за ко­лі­но, чо­ло­ві­ки – у со­роч- са” стає кри­ке­тна ко­ман­да ”Найнс”. Су­дить матч ав­тор гри. На хо­ду під­ка­зує су­пер­ни­кам пра­ви­ла. Одно­го з уча­сни­ків штра­фує за лай­ку на 6 цен­тів – май­же $2 на те­пе­рі­шні гро­ші. – Штраф за ма­тю­ки – єди­не, що ме­ні по­до­ба­є­ться в кри­ке­ті, – ка­же. До­свід­че­ні­ші ”Найнс” пе­ре­ма­га­ють. До­пи­су­вач га­зе­ти New York Clipper Ген­рі Че­двік так від­гу­ку­є­ться про матч: ”Аме­ри­кан­цям не ці­ка­ва сон­на по­віль­на гра, яка три­ває весь лі­тній день. Хоч би за що во­ни бра­ли­ся, на­ма­га­ю­ться це ро­би­ти швид­ко. У бейс­бо­лі все бли­ска­ви­чно. З йо­го по­явою на ву­ли­цях Нью-Йор­ка ста­ло зна­чно мен­ше мля­во­сті та апа­тії”. Че­рез 15 ро­ків у мі­сті був 61 бейс­боль­ний клуб. 1876-го про­ве­ли пер­ший про­фе­сіо­наль­ний чем­піо­нат США. За­раз го­лов­на лі­га бейс­бо­лу – Major League Baseball – най­ві­дві­ду­ва­ні­ший спор­тив­ний тур­нір у сві­ті. Тут гра­ють 30 ко­манд із США і Ка­на­ди. Ми­ну­ло­го се­зо­ну ста­діо­ни від­ві­да­ли по­над 73 млн гля­да­чів. Це уп’яте­ро біль­ше, ніж на по­єдин­ках ан­глій­ської прем’єр-лі­ги з фут­бо­лу.

НАЙЗРУЧНІША ПАЛИЦЯ ДЛЯ ВІДБИВАННЯ М’ЯЧА – ЗАВДОВЖКИ 107 САНТИМЕТРІВ

ці на дов­гий ру­кав, піджа­ку та кра­ва­тці. Про­во­дять дві со­тні за­пли­вів на ди­стан­цію 2112 м. Ко­ман­ди зма­га­ю­ться по­пар­но – хто про­грає, ви­бу­ває з тур­ні­ру.

17 черв­ня 1940 ро­ку в ро­сій­сько­му се­лі Ме­ще­ри Горь­ков­ської обла­сті ви­пав дощ із близь­ко 5 тис. срі­бних мо­нет XVI–XVII ст. На них був зо­бра­же­ний вер­шник зі спи­сом, на де­яких на­пи­са­но ”Ми­хаил Фе­до­ро­вич” – ім’я пер­шо­го ца­ря з ди­на­стії Ро­ма­но­вих. Імо­вір­но, мо­не­ти під­няв у не­бо ви­хор, що утво­рив­ся на мі­сці не­гли­бо­ко за­ко­па­но­го скар­бу. Пра­ців­ни­ки му­зею ви­їха­ли на мі­сце і зна­йшли три мо­не­ти. Ре­шту ро­зі­бра­ли се­ля­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.