”Укра­ї­ні ні­хто не за­ва­жає,

Крім са­мої Укра­ї­ни. Так са­мо, як ні­хто не за­ва­жав Поль­щі у 1990-х. Во­ни ви­ко­на­ли свою до­ма­шню ро­бо­ту і про­ве­ли ре­фор­ми. А ми – ні. Не пе­ре­бу­ду­ва­ли ущер­бну еко­но­мі­ку. І те­пер бі­дні. Про­дов­жу­є­мо жа­лі­ти­ся, що нам хтось за­ва­жає. За­мість по­ча­ти змі­ню­ва­тись”, –

Krayina - - ПОДІЇ - Ми­хай­ло БАСАРАБ, Ле­о­нід, 32 ро­ки, Пол­та­ва Ма­ри­на, по­лі­то­лог 38 ро­ків, Харків

Сер­гій ФУРСА, ін­ве­сти­цій­ний бан­кір Не ва­жли­во, хто ке­ру­ва­ти­ме укра­їн­ською пе­ре­го­вор­ною гру­пою в Мін­ську. Цей фор­мат не­ефе­ктив­ний. Це крем­лів­ський ма­невр для за­тя­гу­ва­н­ня ча­су. Один з ін­стру­мен­тів гі­бри­дної агре­сії Ро­сії. Мо­скву за­до­воль­няє від­су­тність ре­зуль­та­ту. Ефе­ктив­ною про­ти­ді­єю РФ мо­же бу­ти ли­ше по­си­ле­н­ня між­на­ро­дних сан­кцій. Пу­тін не пі­де на ком­про­міс. Йо­го ме­та – па­ну­ва­н­ня над Укра­ї­ною і За­хо­дом. За­кор­дон­ні спец­слу­жби й ана­лі­ти­ки до­бре ро­зу­мі­ють най­слаб­ше мі­сце Крем­ля. Це акти­ви ро­сій­ської елі­ти за кор­до­ном, кри­ти­чна за­ле­жність від за­хі­дних фі­нан­со­вих за­по­зи­чень і те­хно­ло­гій. Та­кож для РФ ва­жли­ве по­ста­ча­н­ня га­зу й на­фти в Єв­ро­пу. Тре­ба ти­сну­ти на ці ахіл­ле­со­ві п’яти Мо­скви. Пра­ба­ба пе­ре­жи­ла Го­ло­до­мор. То­му все жи­т­тя з будь-яки­ми стра­ва­ми їла хліб – із мо­ро­зи­вом, тор­том, ка­ву­на­ми, ва­ре­ни­ка­ми. Пе­ред смер­тю по­за­то­рік по­про­си­ла по­кла­сти їй хлі­би­ну у тру­ну. Бо­я­ла­ся на то­му сві­ті за­ли­ши­ти­ся без їжі. Чо­ло­ві­ко­ві са­ма зро­би­ла про­по­зи­цію. Зу­стрі­ча­ли­ся пів­то­ра ро­ку, а він со­ро­мив­ся освід­чи­ти­ся. Хо­ча від спіль­них дру­зів зна­ла, що хо­че. Але бо­ї­ться від­мо­ви. Вве­че­рі ста­ла пе­ред ним на ко­лі­но й за­про­по­ну­ва­ла ру­ку і сер­це. По­чер­во­нів, а по­тім за­смі­я­ли­ся. Ра­зом уже 12-й рік.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.