45

Krayina - - ПОДІЇ -

ЧЛЕ­НІВ

ПАЛАТИ ГРО­МАД БРИТАНСЬКОГО ПАР­ЛА­МЕН­ТУ АРЕШТУВАЛИ ЗА НАКАЗОМ ПОЛКОВНИКА ТОМАСА ПРАЙДА 6 ГРУ­ДНЯ 1648 РО­КУ. ВІН БУВ СПІЛЬНИКОМ ОЛІВЕРА КРОМВЕЛЯ, ЯКИЙ БО­РОВ­СЯ ЗА ПЕ­РЕ­ТВО­РЕ­Н­НЯ ВЕ­ЛИ­КОЇ БРИТАНІЇ НА РЕСПУБЛІКУ. ВО­НИ ВЗЯЛИ В ПО­ЛОН КОРОЛЯ КАРЛА І. ДЕ­ЯКІ ДЕ­ПУ­ТА­ТИ ВИ­РІ­ШИ­ЛИ УХВА­ЛИ­ТИ КОМПРОМІСНІ ЗАКОНИ, ЩО ЗАДОВОЛЬНИЛИ Б РЕСПУБЛІКАНЦІВ І ДАЛИ Б МОНАРХУ ЗМО­ГУ ПРАВИТИ ДА­ЛІ. АЛЕ ПРАЙД ІЗОЛЮВАВ ЇХ. ПІ­СЛЯ ЦЬО­ГО ПАРЛАМЕНТ ПРИЙНЯВ РІ­ШЕ­Н­НЯ ПРО СТРАТУ КОРОЛЯ 6 гру­дня 1240 ро­ку вій­сько мон­голь­сько­го ха­на Ба­тия за­хо­пи­ло Ки­їв. 40-ти­ся­чна ар­мія три­ма­ла мі­сто в обло­зі упро­довж трьох мі­ся­ців. Про­ни­кли че­рез вал бі­ля Ляд­ських во­ріт – на те­ри­то­рії су­ча­сно­го май­да­ну Не­за­ле­жно­сті. Там ча­сти­на сті­ни по­ча­ла тру­хля­ві­ти. Ви­рі­за­ли всіх під­ряд. Під­па­ли­ли Де­ся­тин­ну цер­кву з лю­дьми все­ре­ди­ні. Із 50 тис. го­ро­дян жи­ви­ми за­ли­ши­ли­ся не біль­ше 2 тис. У по­лон взяли воє­во­ду Дми­тра, який ке­ру­вав обо­ро­ною. Йо­му по­да­ру­ва­ли жи­т­тя – за хо­ро­брість.

7 гру­дня 43-го до н. е. бі­ля Ри­ма вбили 63-рі­чно­го се­на­то­ра й ора­то­ра Мар­ка Тул­лія Ци­це­ро­на. Член трі­ум­ві­ра­ту Марк Ан­то­ній не­на­ви­дів то­го за за­кли­ки вста­но­ви­ти республіку. Ві­дру­ба­ну го­ло­ву й пра­ву ру­ку Ци­це­ро­на при­че­пи­ли до три­бу­ни фо­ру­му. Дру­жи­на Мар­ка Ан­то­нія ко­ло­ла язик Ци­це­ро­на шпиль­ка­ми – мсти­ла­ся за до­шкуль­ні про­мо­ви про­ти вла­ди.

8 гру­дня 1863 ро­ку в єзу­їт­ській цер­кві То­ва­ри­ства Ісу­са в цен­трі Сан­тья­го від га­со­вої лам­пи спа­ла­хну­ла за­ві­са, що при­кра­ша­ла сті­ну. По­ча­ла­ся по­же­жа. Храм був за­пов­не­ний – лю­ди при­йшли на уро­чи­сту ме­су до Дня не­по­ро­чно­го за­ча­т­тя. Бі­ля две­рей утво­ри­ла­ся ти­сня­ва. Швид­ко за­ли­ша­ти храм за­ва­жа­ли ши­ро­кі спі­дни­ці жі­нок. Загинули близь­ко 2,5 тис. лю­дей. По­же­жа ста­ла най­біль­шою в істо­рії Чи­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.