”Цьо­го дня все бу­ло нор­маль­но.

Хо­ло­дна мо­ро­зна по­го­да. Яскра­во сві­ти­ло зи­мо­ве сон­це. Але по­тім мі­сто опо­вив отруй­ний газ. Він за­ли­шав на сво­є­му шля­ху спу­сто­ше­н­ня. Всю­ди ле­жа­ли роз­ду­ті ту­ші тва­рин. Лю­ди па­да­ли за­мер­тво. Їхні очі бу­ли за­ту­ма­не­ні”, –

Krayina - - ПОДІЇ -

пи­ше ін­дій­ський фо­то­жур­на­ліст Па­бло Бар­то­лом’ю про ава­рію на хі­мі­чно­му ком­бі­на­ті у Бхо­па­лі 3 гру­дня 1984-го. Че­рез по­тра­пля­н­ня во­ди у ре­зер­ву­ар із хі­мі­чни­ми ре­чо­ви­на­ми ста­ли­ся ре­а­кція та ви­бух. Отруй­ний газ по­ши­рив­ся мі­стом. Загинули близь­ко 18 ти­сяч лю­дей, по­над 100 ти­сяч – звер­ну­ли­ся по ме­ди­чну до­по­мо­гу

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.