Вбив­ство хло­пця спри­чи­ни­ло ма­со­ві без­ла­ди в єв­ро­пей­ських мі­стах

Krayina - - ДАТИ - пі­дго­ту­вав Ігор ШЕВЧУК

”МИ ЗУ­СТРІ­ЛИ­СЯ З АЛЕКСАНДРОСОМ І СІЛИ БІ­ЛЯ ВХОДУ В БАГАТОКВАРТИРНИЙ БУ­ДИ­НОК.

У ме­не був день на­ро­дже­н­ня, і я при­го­стив йо­го по­пкор­ном. Ра­птом по­чу­ли гу­чний удар. Пе­ре­хо­жі по­ча­ли кри­ча­ти, що ко­пи йдуть. Ми ру­ши­ли до на­тов­пу. За 20 ме­трів від лю­дей, на пе­ре­хре­сті, сто­я­ли двоє по­лі­цей­ських. Во­ни пе­ре­кри­ку­ва­ли­ся з го­ро­дя­на­ми. Хтось ки­нув по­ро­жню пла­сти­ко­ву пля­шку, але во­на не до­ле­ті­ла до по­лі­цей­ських”, – пу­блі­ку­ють гре­цькі га­зе­ти роз­по­відь Ні­ко­са Ро­ма­но­са – дру­га 15-рі­чно­го Але­ксан­дро­са Грі­го­ро­пу­ло­са, який за­ги­нув 6 гру­дня 2008-го в Афі­нах.

Го­ро­дя­ни про­дов­жу­ють ки­да­ти пля­шки у пра­во­охо­рон­ців.

– Іди сю­ди, і я по­ка­жу то­бі, хто тут жорс­ткий хло­пець! – кри­чать.

По­лі­цей­ські по­чи­на­ють стрі­ля­ти в на­товп. ”Стрі­ля­ли не в не­бо і не в зем­лю. Во­ни ці­ли- ли­ся про­сто в нас. Але­ксан­дрос упав пі­сля пер­шо­го чи дру­го­го по­стрі­лу. Я не ро­зу­мів, що від­бу­ва­є­ться. Всі кри­ча­ли”, – го­во­рить Ні­кос.

Лю­ди роз­щі­ба­ють со­ро­чку Але­ксан­дро­са і ба­чать отвір у гру­дях, бі­ля сер­ця. Із ра­ни те­че кров. По­лі­цей­ські роз­вер­та­ю­ться і йдуть. Оче­вид­ці стрі­ля­ни­ни ви­кли­ка­ють швид­ку до­по­мо­гу, яка за­би­рає мер­тво­го Але­ксан­дро­са.

”У ньо­го не бу­ло пуль­су, з ро­та те­кла кров. Бу­ла ніч, але лі­хта­рі та ви­ві­ски ма­га­зи­нів усе осві­тлю­ва­ли, – до­дає Ні­кос Ро­ма­нос. – Во­ни не вби­ва­ли Але­ксан­дро­са у по­ри­ві зло­сті. По­лі­цей­ські зро­би­ли це хо­ло­дно­кров­но”.

Лю­ди йдуть до по­лі­ції, щоб ді­зна­ти­ся про при­чи­ну стріль­би. Там за­яв­ля­ють: бу­ли зму­ше­ні стрі­ля­ти у від­по­відь на агре­сію під­лі­тків. Ті ні­би­то за­ки­да­ли пра­во­охо­рон­ців ка­мі­н­ням і пля­шка­ми. Але ні­хто зі свід­ків цьо­го не під­твер­джує.

”Я не ви­нен ні в чи­їй смер­ті”, – ка­же 38-рі­чний по­лі­цей­ський Епа­мі­нон­дас Кор­ко­не­ас. За­пев­няє, що зро­бив два по­пе­ре­джу­валь­ні по­стрі­ли в по­ві­тря і тре­тій – у зем­лю. За го­ди­ну пі­сля но­ви­ни про вбив­ство зби­ра­ю­ться роз­гні­ва­ні гро­ма­дя­ни. Хо­дять гру­па­ми і на­па­да­ють на по­лі­цей­ських. На­сту­пно­го дня за­во­ру­ше­н­ня по­ши­рю­ю­ться на всі Афі­ни. Їх під­три­му­ють най­біль­ші мі­ста Гре­ції. Сту­ден­ти ото­чу­ють по­лі­цей­ські від­діл­ки, за­ки­да­ють їх фар­бою та пля­шка­ми з во­дою. За день зни­щу­ють 38 по­лі­цей­ських ма­шин, 13 слу­жбов­ців отри­му­ють по­ра­не­н­ня. КУЛЯ ВЛУ­ЧИ­ЛА В СЕР­ЦЕ РИКОШЕТОМ ”Ця ніч для те­бе, Але­ксан­дро­се”, – пи­шуть на сті­нах афі­ня­ни.

8 гру­дня пред­став­ни­ки анар­хіст­ських ру­хів під­па­лю­ють 11 адмі­ні­стра­тив­них бу­ді­вель неподалік пар­ла­мен­ту.

Че­рез ти­ждень 30 чо­ло­ві­ків проби­ра­ю­ться у сту­дію дер­жав­но­го те­ле­ба­че­н­ня і зу­пи­ня­ють транс­ля­цію ви­сту­пу прем’єр-мі­ні­стра Ко­ста­са Ка­ра­ман­лі­са. Впро­довж хви­ли­ни сто­ять пе­ред ка­ме­рою з пла­ка­том ”Го­ді ди­ви­тись, ви­ходь­те на ву­ли­ці!” На­сту­пно­го дня на сті­ні Афін­сько­го акро­по­ля сту­ден­ти роз­гор­та­ють два ро­же­ві ба­не­ри. На одно­му на­пис: ”18 гру­дня – де­мон­стра­ції по всій Єв­ро­пі!” На дру­го­му – сло­во ”Опір” гре­цькою, ан­глій­ською, іспан­ською та ні­ме­цькою мо­ва­ми. Су­ти­чки з по­лі­ці­єю від­бу­ва­ю­ться у Стам­бу­лі, Лон­до­ні, Па­ри­жі, Ри­мі, Ду­блі­ні, Бер­лі­ні, Фран­кфур­ті-на-Май­ні, Ма­дри­ді, Бар­се­ло­ні, Ам­стер­да­мі, Га­а­зі, Ко­пен­га­ге­ні, Бор­до й Се­ві­льї.

До кін­ця гру­дня гре­ки ви­хо­дять на мир­ні акції. Ви­ма­га­ють за­су­ди­ти вбивць Але­ксан­дро­са Грі­го­ро­пу­ло­са. По­чи­на­є­ться слід­ство. Ек­спер­ти­за вста­нов­лює: куля влу­чи­ла в йо­го сер­це рикошетом. Але оче­вид­ці до­во­дять, що по­лі­цей­ський уми­сне стрі­ляв у лю­дей. 11 жов­тня 2010-го Епа­мі­нон­да­са Кор­ко­не­а­са ви­зна­ють вин­ним у вбив­стві й ув’язню­ють до­ві­чно.

Уча­сни­ки де­мон­стра­ції на афін­ській ву­ли­ці по­ці­ли­ли ко­ктей­лем Мо­ло­то­ва у по­лі­цей­сько­го, 12 гру­дня 2008 ро­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.