Усе про­зо­ро

Krayina - - ПОДІЇ - Оль­га ШВЕД

– Тре­ба но­ві облич­чя. Ти під­хо­диш. Не по­жа­лі­єш, – зна­йо­мий про­по­нує пра­цю­ва­ти прес-се­кре­та­рем но­во­ство­ре­ної по­лі­ти­чної си­ли. З по­ча­тку осе­ні маю кіль­ка та­ких про­по­зи­цій. Ві­дмов­ляю. З по­лі­ти­кою не хо­чу ма­ти справ.

– У нас все че­сно, про­зо­ро, – на­по­ля­гає зна­йо­мий. – Да­вай хо­ча би спіль­ний бла­го­дій­ний про­ект ор­га­ні­зу­є­мо. Ти зна­йди по­тре­бу­ю­чих, а ми про­фі­нан­су­є­мо, по­пі­а­ри­мось. Всі у ви­гра­ші.

На це зго­джу­ю­ся. Ді­тям бай-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.