Су­ма не пе­ре­ва­лює за 10 ти­сяч гри­вень

Krayina - - ПОДІЇ -

ду­же, хто дасть гро­ші. Їм по­трі­бно їсти і жи­ти в нор­маль­них умо­вах. Скла­даю пе­ре­лік ма­ло­за­без­пе­че­них, зв’язу­ю­ся із бла­го­дій­ни­ми фон­да­ми. Фор­мую спи­сок ре­чей, які по­трі­бні: обі­грі­ва­чі, спе­ці­аль­не хар­чу­ва­н­ня, за­со­би гі­гі­є­ни. За­галь­на су­ма не пе­ре­ва­лює за 10 ти­сяч гри­вень. Даю спи­сок зна­йо­мо­му.

– Мої ке­рів­ни­ки ду­ма­ли обі­йти­ся ман­да­ри­на­ми й цу­кер­ка­ми. По­фо­то­гра­фу­ва­ти­ся й від­да­ти ді­тям, – ка­же, чи­та­ю­чи лист. – Але щось при­ду­ма­є­мо. Бла­го­дій­ний про­ект не від­був­ся. То­ва­риш пі­шов із пар­тії.

– У них у бю­дже­ті на бла­го­дій­ність бу­ло за­кла­де­но со­тні ти­сяч гри­вень, – по­яснює. – Це за до­ку­мен­та­ми. А на ді­лі – ви­ді­ля­ли кіль­ка ти­сяч на со­ло­до­щі, а ре­шту ді­ли­ли між со­бою. Та я очі за­кри­вав.

– Так, а чо­му пі­шов? – пи­таю. – Ді­знав­ся, що моя зар­пла­та за до­ку­мен­та­ми вдві­чі біль­ша

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.