”У цей стра­шний час

Krayina - - ДАТИ -

на­ро­ди ві­зьмуть свою до­лю у вла­сні ру­ки. Ді­я­ти­муть від­по­від­но до їхніх на­ціо­наль­них по­треб, у ме­жах кор­до­нів, де вони жи­вуть. Бес­са­ра­бія ого­ло­шує Мол­дав­ську Де­мо­кра­ти­чну Ре­спу­блі­ку”, – йде­ться у Де­кла­ра­ції не­за­ле­жно­сті Мол­до­ви, яку прийня­ли в Ки­ши­не­ві 15 гру­дня 1917 ро­ку. Дер­жав­не утво­ре­н­ня ви­ни­кло на те­ри­то­рії ко­ли­шньої Бес­са­раб­ської гу­бер­нії в Ро­сій­ській ім­пе­рії. На 20% бу­ло за­се­ле­не укра­їн­ця­ми. Ре­спу­блі­ка про­існу­ва­ла рік. Уві­йшла до скла­ду Ру­му­нії, де й пе­ре­бу­ва­ла до 1940 ро­ку, до­ки на її те­ри­то­рію не уві­йшли ра­дян­ські вій­ська

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.