Тан­ців­ни­ці ”Му­лен Руж” ви­сту­па­ли в ма­сках з облич­чям Мо­ни Лі­зи

Krayina - - ДАТИ - Пі­дго­ту­ва­ла Оль­га ШВЕД

”У МЕ­НЕ ПЕРЕХОПИЛО ПОДИХ, КОЛИ СТІНИ СМЕРДЮЧОЇ НІЧЛІЖКИ ОСВІТИЛА ГРІШНА І СВЯТА, СУМНА І ВЕСЕЛА УСМІШКА ”МО­НИ ЛІ­ЗИ”.

Це бу­ло, на­че бі­блій­не чу­до. Про­мінь сві­тла ви­зир­нув із-за хмар і впав на це бо­гом за­бу­те мі­сце”, – пи­ше у спо­га­дах ан­ти­квар Аль­фре­до Дже­рі.

12 гру­дня 1913 ро­ку в но­ме­рі го­те­лю ”Три­по­лі” в іта­лій­ській Фло­рен­ції він по­ба­чив кар­ти­ну Ле­о­нар­до да Він­чі. За два ро­ки до то­го во­на зни­кла з па­ризь­ко­го му­зею Лувр. Іта­лій­ський ху­до­жник на­пи­сав ”Пор­трет па­ні Лі­зи дель Джо­кон­до” 1503-го. Мо­на Лі­за бу­ла дру­жи­ною фло­рен­тій­ця Фран­че­ско дель Джо­кон­до. Про­дав по­ло­тно фран­цузь­ко­му ко­ро­лю Фран­ци­ску I. По­тім її пе­ре­да­ли у Лувр.

1911-го пра­ців­ник му­зею іта­лі­єць 31-рі­чний Він­чен­цо Пе­ру­джа ді­зна­є­ться, що кар­ти­на ко­штує май­же $1 млн. Звер­тає ува­гу, що вран­ці зал не охо­ро­ня­ють. Він ви­ймає ”Джо­кон­ду” з ра­ми і ви­но­сить під паль­то. Жан­дар­ми об­сте­жу­ють 20 га те­ри­то­рії му­зею. Уряд звіль­няє адмі­ні­стра­цію Лув­ру. Об­шу­ку­ють по­їзди, за­кри­ва­ють кор­до­ни, вок­за­ли й пор­ти. Як пі­до­зрю­ва­них аре­што­ву­ють по­е­та Гі­йо­ма Апо­лі­не­ра і ху­до­жни­ка Па­бло Пі­кас­со. Кра­діж­кою сто­лі­т­тя на­зи­ва­ють зни­кне­н­ня ро­бо­ти Да Він­чі га­зе­тя­рі. Па­ри­жа­ни при­хо­дять до Лув­ру з кві­та­ми, на­че на похо­рон. Ве­ли­че­зні на­кла­ди ли­сті­вок із зо­бра­же­н­ням кар­ти­ни роз­ку­по­ву­ють за хви­ли­ни. Га­зе­та Le Petit Parisien про­тя­гом мі­ся­ця дру­кує ре­про­ду­кцію ”Мо­ни Лі­зи” на пер­шій шпаль­ті з на­пи­сом: ”Людство втра­ти­ло свою Ма­дон­ну”.

– Джо­кон­да за­ли­ши­ла нас, та не­о­дмін­но по­вер­не­ться, – на­спі­ву­ють ву­ли­чні му­зи­ки. ”Втра­та Джо­кон­ди – це на­ціо­наль­не ли­хо. Той, хто це зро­бив, не мо­же отри­ма­ти з цьо­го ви­го­ди. У стра­ху бу­ти спі­йма­ним мо­же зни­щи­ти цей ви­тон­че­ний ше­девр”, – пи­ше фран­цузь­кий жур­нал L’Illustration.

У кра­діж­ці зви­ну­ва­чу­ва­ли спец­слу­жбу Ні­меч­чи­ни, жан­дар­мів із Ро­сії та між­на­ро­дний зло­чин­ний син­ди­кат. У Лув­рі ре­про­ду­кція ви­сить у жа­ло­бній ра­мі. Люди юр­ба­ми хо­дять до му­зею. Див­ля­ться на мі­сце, звід­ки по­цу­пи­ли по­ло­тно. Тан­ців­ни­ці в ка­ба­ре ”Му­лен Руж” ви­сту­па­ють у ма­сках з облич­чям ”Мо­ни Лі­зи”. – Я го­во­рив із нею, як із жи­вою. Її усмішка за­ле­жа­ла від мо­їх слів. Бу­ла то спів­чу­тли­вою, то жар­тів­ли­вою, – роз­по­від­ав пі­зні­ше Пе­ру­джа. – Від­чув, що в ме­не ”їде дах”, коли кар­ти­на по­ча­ла від­да­ва­ти ме­ні на­ка­зи.

Він ді­зна­є­ться про ан­ти­ква­ра з Іта­лії Аль­фре­до Дже­рі, який пе­ре­про­дує цін­но­сті сум­нів­но­го по­хо­дже­н­ня.

”Я – іта­лі­єць, па­трі­от, – пи­ше йо­му лист. – Це я взяв у Лув­рі ”Джо­кон­ду” два ро­ки то­му. Пра­гнув по­вер­ну­ти Іта­лії скарб Ле­о­нар­до, вкра­де­ний фран­цу­за­ми”. Під­пи­су­є­ться ”Він­чен­цо Ле­о­нар­ді”. За­про­шує ан­ти­ква­ра до Па­ри­жа, про­по­нує ку­пи­ти кар­ти­ну за пів­міль­йо­на фран­ків – май­же $4 млн на те­пе­рі­шні гро­ші. Дже­рі ра­ди­ться з ди­ре­кто­ром фло­рен­тій­ської га­ле­реї. За­про­шує Він­чен­цо до Іта­лії.

За кіль­ка днів ан­ти­квар із ми­сте­цтво­знав­цем ідуть до ньо­го в го­тель. Пе­ру­джа роз­гор­тає пе­ред ни­ми чер­во­ний окса­мит із ”Джо­кон­дою”. – Це ори­гі­нал. На зво­ро­ті є но­мер ка­та­ло­гу й пе­ча­тка Лув­ру. Як вам уда­ло­ся її до­бу­ти, синь­йо­ре? – Дже­рі вра­же­ний. – До­зволь­те по­ка­за­ти кар­ти­ну клі­єн­ту пе­ред ку­пів­лею. Він по­ви­нен по­ра­ди­ти­ся з фа­хів­ця­ми. За­би­ра­ють ”Мо­ну Лі­зу” і йдуть у по­лі­цію. Ви­кра­да­ча аре­што­ву­ють.

– Я не зло­дій, я – па­трі­от. Лувр по­вен скар­бів, які на­ле­жать Іта­лії, – ка­же по­лі­цей­ським. За го­ди­ну те­ле­гра­фи всьо­го сві­ту пе­ре­да­ють но­ви­ну: ”Джо­кон­ду зна­йшли”. Кар­ти­ну ви­став­ля­ють у Фло­рен­ції, Ри­мі та Мі­ла­ні. 31 гру­дня 1913-го від­прав­ля­ють у Лувр. При­став­ля­ють ці­ло­до­бо­ву озбро­є­ну охо­ро­ну. Він­чен­цо Пе­ру­джа отри­мує рік в’язни­ці. Пі­сля тюр­ми слу­жить в ар­мії Іта­лії. По за­кін­чен­ню Пер­шої сві­то­вої вій­ни по­вер­та­є­ться до Па­ри­жа. Тор­гує фар­ба­ми.

ГА­ЗЕ­ТА LE PETIT PARISIEN ПРО­ТЯ­ГОМ МІ­СЯ­ЦЯ ДРУ­КУЄ РЕ­ПРО­ДУ­КЦІЮ НА ПЕР­ШІЙ ШПАЛЬ­ТІ

Кар­ти­ну Ле­о­нар­до да Він­чі ”Мо­на Лі­за” ви­ста­ви­ли в га­ле­реї Фло­рен­ції пі­сля зна­хід­ки 12 гру­дня 1913 ро­ку. Її ви­кра­ли з Лув­ру в Па­ри­жі 1911-го

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.