Су­сід при­єд­нав­ся до акції ме ди­ків, хоч 30 ро­ків пра­цює сан­те­хні­ком

Krayina - - СВ ІТ - Текст: Окса­на СНІГУР

Ну­ель Па­скаль, 61 рік, во­дій, Ле-Ман: – РОЗВОЗИМО З СИНОМ ЗА­МОВ­ЛЕ­Н­НЯ З ФЕРМ

ДО МАГАЗИНІВ. За остан­ній рік одні клі­єн­ти про­да­ли фер­му, ще двоє – за­кри­ли крам­ни­ці. Де­да­лі скла­дні­ше зво­ди­ти кін­ці з кін­ця­ми.

На про­те­сти ”жов­тих жи­ле­тів” ( уча­сни­ки мі­тин­гів одя­га­ють жов­ті сві­тло­від­бив­ні жи­ле­ти. – Кра­ї­на) ви­їха­ли ще з сі­мо­ма су­сі­да­ми. У всіх ав­то­мо­бі­лі на ди­зель­но­му па­ли­ві. Адмі­ні­стра­ція Ма­кро­на по­яснює, що Фран­ція – єдина з ба­га­тих кра­їн ЄС не за­про­ва­ди­ла ви­со­кі по­да­тки на ди­зель. То­му в біль­шо­сті ав­то на цьо­му ви­ді паль­но­го. На по­ча­тку цьо­го ро­ку ди­зель­не па­ли­во по­до­рож­ча­ло май­же на чверть. До то­го ж ав­то­мо­бі­лі стар­ші за 10 ро­ків не змо­жуть за­їжджа­ти у ве­ли­кі міста. Па­риж дав­но ввів цю нор­му. У нас 14-рі­чний Citroen. Ко­штів на но­ві­шу ав­тів­ку не ма­є­мо. То­рік ро­би­ли опе­ра­цію дру­жи­ні. На це ви­тра­ти­ли ле­во­ву час­тку за­оща­джень. По­ки що ні­чо­го не від­шко­ду­ва­ли.

Мо­лодь уті­кає з мі­сте­чок. Про­жи­ти там не­мо­жли­во. До­та­ції отри­му­ють тіль­ки най­ба­га­тші фран­цу­зи.

> Лю­сьєн Адо­ну, 46 ро­ків, кон­ди­тер, Па­риж: – ДВА ТИ­ЖНІ НЕ МОЖЕМО ПРА­ЦЮ­ВА­ТИ. Про­те­сту­валь­ни­ки від­ля­ку­ють від­ві­ду­ва­чів. Нам роз­тро­щи­ли ві­три­ну. Стра­хо­ва не від­шко­до­вує цих збитків.

Ме­рія обі­ця­ла, що в ці ви­хі­дні змо­же­мо тор­гу­ва­ти. Та по­лі­ція за­бло­ку­ва­ла на­шу ву­ли­цю. У су­бо­ту одно­ча­сно від­бу­ва­ю­ться три про­те­сти: про­ти по­да­тків на бен­зин і ди­зель­не па­ли­во, про­ти ра­си­зму і про­ти без­ро­бі­т­тя.

НА НО­ВИЙ РІК НІ­ХТО НЕ ЗАМОВЛЯЄ НОМЕРІВ ІЗ ВИГЛЯДОМ НА ЕЙФЕЛЕВУ ВЕЖУ

Узяв кре­дит, щоб ви­ку­пи­ти частину кон­ди­тер­ської. Спра­ви йдуть не­по­га­но, але про­сто­їв до­зво­ли­ти собі не можемо. З по­ста­чаль­ни­ка­ми і пра­ців­ни­ка­ми му­шу роз­ра­ху­ва­ти­ся. Ку­пив ме­та­ле­ві щи­ти за­кри­ти ві­кна. Най­ня­ли ще одно­го охо­рон­ця. Мародери кіль­ка ра­зів на­ма­га­ли­ся за­ліз­ти. Ювелірні ма­га­зи­ни і крам­ни­ці елі­тно­го одя­гу за­мо­ви­ли справ­жні ба­ри­ка­ди. Пі­сля то­го як роз­гра­бу­ва­ли магазин Dior на Єлисейських Полях, бі­ля них ці­ло­до­бо­во чер­гу­ють по­лі­цей­ські.

В усіх до­ро­гих го­те­лях ту­ри­сти ма­со­во ска­со­ву­ють бронювання. Дру­жи­на пра­цює адмі­ні­стра­то­ром. Є дні у гру­дні, коли не че­ка­ють жо­дно­го го­стя. На­віть на Но­вий рік ні­хто не замовляє номерів із виглядом на Ейфелеву вежу.

Су­сід хо­дить на всі про­те­сти. А в ньо­го на­віть ав­то­мо­бі­ля не­має. У жов­тні при­єд­нав­ся до про­те­стів проф­спіл­ки ме­ди­ків. Хоч 30 ро­ків пра­цює сан­те­хні­ком.

Олі­вія Ресс, 51 рік, адво­кат із роз­лу­чень, Па­риж: – ПІД ЧАС ПРО­ТЕ­СТІВ ПЛЕМІННИК ОТРИМАВ ОПІКИ ОЧЕЙ І НАДИХАВСЯ ДИМУ. Від­ко­ли за­кін­чив ко­ледж – не мо­же зна­йти ро­бо­ту.

Усю­ди про­по­ну­ють низь­ку зар­пла­ту. Се­ред про­те­сту­валь­ни­ків ба­га­то про­во­ка­то­рів. Ба­чи­ла, як нав­ми­сне сва­ри­ли­ся з по­лі­цей­ськи­ми. Не ре­а­гу­ють на жо­дні про­ха­н­ня.

Си­ту­а­цію роз­хи­ту­ють і на­ціо­на­лі­сти, і со­ці­а­лі­сти. Оби­дві си­ли вва­жа­ють, що Ма­крон за­хи­щає ін­те­ре­си най­ба­га­тших. Со­ці­о­ло­ги ка­жуть, у ньо­го най­ниж­чий рей­тинг із мо­мен­ту обра­н­ня (Ем­ма­ну­ель Ма­крон став пре­зи­ден­том Фран­ції у трав­ні 2017-го. То­ді йо­го під­три­му­ва­ли 62% гро­ма­дян. Ни­ні йо­го рей­тинг ста­но­вить 25%. – Кра­ї­на).

До­ро­ге паль­не вда­рить по жи­те­лях про­він­цій. Моя се­стра жи­ве у мі­сте­чку. До ро­бо­ти їха­ти 20 хви­лин. Гро­мад­сько­го транс­пор­ту не­має. Кре­дит на но­ве ав­то їй не да­ють. Най­ближ­чим ча­сом про­те­сти не вщу­хнуть. Ма­крон хо­че, щоб на пе­ре­го­во­рах не бу­ло жур­на­лі­стів. На та­ке ні­хто не по­го­ди­ться. До то­го ж ви­мо­ги на­ро­ста­ють. На по­ча­тку ро­ку всту­пив у дію за­кон про піль­го­ве опо­да­тку­ва­н­ня для най­ба­га­тших. По­пе­ре­дній пре­зи­дент за­про­ва­див ве­ли­че­зний по­да­ток на роз­кіш. За все, що до­рож­че 1 міль­йо­на євро, тре­ба бу­ло за­пла­ти­ти в бю­джет до 75 від­со­тків. Ма­крон йо­го ска­су­вав. Вва­жає, це сти­му­лю­ва­ти­ме бі­знес. За­ли­ши­ли тіль­ки опо­да­тку­ва­н­ня елі­тної не­ру­хо­мо­сті. При цьо­му вво­дить по­да­тки на ди­зель­не па­ли­во.

Іде­ться про змен­ше­н­ня всіх по­да­тків, до­та­ції ро­бо­то­дав­цям, під­ви­ще­н­ня пен­сій і мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти або від­став­ку пре­зи­ден­та.

ЗА 22 РО­КИ ФРАН­ЦІЯ МАЄ ВІДМОВИТИСЯ

ВІД АВ­ТО З БЕНЗИНОВИМИ І ДИЗЕЛЬНИМИ ДВИГУНАМИ

Ка­міль Бе­нуа, 37 ро­ків, еко­лог, Па­риж: – МА­КРОН У ПЕРЕДВИБОРЧНІЙ КАМПАНІЇ ОБІЦЯВ ВЖИТИ РАДИКАЛЬНИХ ЗАХОДІВ

ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ДОВКІЛЛЯ. Не ро­бить і по­ло­ви­ни обі­ця­но­го. Недавно пе­ре­ста­ли опо­да­тко­ву­ва­ти при­ва­тні лі­та­ки. За один рейс лай­нер про­ду­кує стіль­ки ви­ки­дів, скіль­ки ав­то за рік. Про­те­сту­валь­ни­кам вар­то усві­до­ми­ти, що збе­ре­же­н­ня довкілля ва­жли­ві­ше за зеко­ном­ле­ні 200 євро. За 22 ро­ки Фран­ція має відмовитися від ав­то з бензиновими і дизельними двигунами. Сві­до­мо люди до цьо­го ні­ко­ли не до­ро­стуть. Тре­ба вми­ка­ти фі­нан­со­ві ва­же­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.