Чо­ло­вік освід­чив­ся на ав­то­кра­ні в мій день на­ро­дже­н­ня

Krayina - - ЗАПИТАННЯ - цукро­ва пу­дра. Щоб ви­ню­хав со­ба­ка, їх на­ма­за­ли спе­ці­аль­ним ма­сти­лом. Окса­на ТИЧКОВСЬКА, 23 ро­ки, сту­ден­тка, се­ло Рів­не Лю­бомль­сько­го ра­йо­ну Во­лин­ської обла­сті Ан­на БАБКОВА, 31 рік, кон­ди­тер, Він­ни­ця Ін­на ЗАЙЦЕВА, 36 ро­ків, мар­ке­то­лог, Він­ни­ця

23-рі­чний аме­ри­ка­нець Ден­ніс Гел­він зро­бив про­по­зи­цію дів­чи­ні під час ма­ра­фо­ну. Мед­се­стра Кей­тлін Кар­рен бі­гла 26-й кі­ло­метр ди­стан­ції, коли її хло­пець-по­же­жний пе­ре­стри­бнув бар’єр для гля­да­чів, упав пе­ред нею на ко­лі­но і про­стя­гнув ко­роб­ку з обру­чкою. Па­ра зу­стрі­ча­ла­ся чо­ти­ри ро­ки. Жін­ка роз­пла­ка­ла­ся, одя­гла обру­чку, обня­ла на­ре­че­но­го й по­бі­гла да­лі

МИ ЗАПИТАЛИ ЧИ­ТА­ЧІВ: ЯК ВАМ ОСВІДЧУВАЛИСЬ У КОХАННІ? Чо­ло­вік освід­чив­ся на вер­ши­ні Го­вер­ли. Ко­роб­ку з обру­чкою за­хо­вав у па­чці від пе­чи­ва. Пе­ред під­йо­мом дав її ме­ні, щоб по­кла­ла в рюк­зак. У сво­є­му – схо­вав шам­пан­ське. Коли під­ня­ли­ся на го­ру, дру­зі по­ча­ли шу­ка­ти кра­си­ве мі­сце, ні­би­то для фо­то. Усе зні­ма­ли на ка­ме­ру. Зро­зумі­ла, що від­бу­ва­є­ться, коли ко­ха­ний опу­стив­ся на ко­лі­но. Юлія ЧЕПЕЛЮК, 23 ро­ки, адмі­ні­стра­тор, Львів

Хло­пець ор­га­ні­зу­вав під бал­ко­ном во­гня­не шоу.

Роз­клав у дво­рі сві­чки у фор­мі сер­ця. Ра­зом з ін­ши­ми ме­шкан­ця­ми ви­йшла по­ди­ви­ти­ся на ар­ти­стів, які тан­цю­ва­ли з фа­ке­ла­ми. Во­ло­дя з ве­ли­ким бу­ке­том тро­янд з’явив­ся на­при­кін­ці. Ро­бив про­по­зи­цію під улю­бле­ну пі­сню – ”Три­май” Хри­сти­ни Со­ло­вій. Оль­га ШЕВЧЕНКО, 27 ро­ків, те­хно­лог, Оде­са Ра­зом із ма­тір’ю на ав­то по­вер­та­ли­ся з Поль­щі. Коли при­кор­дон­ни­ки огля­да­ли ма­ши­ну, зна­йшли нар­ко­ти­ки. Ска­за­ли, до­до­му по­тра­плю не­ско­ро – за та­ке сві­тить від трьох до ше­сти ро­ків. У го­ло­ві бу­ла ка­ша. По­тім із кві­та­ми ви­йшов Юрій. За­пи­тав: ”Ти ви­йдеш за ме­не?” Не мо­гла ні­чо­го про­мо­ви­ти, ли­ше ки­ва­ла. Так ро­зі­грав ме­не. У па­кун­ках бу­ла

Май­бу­тній чо­ло­вік освід­чив­ся на ав­то­кра­ні в мій день на­ро­дже­н­ня.

При­йшла з ні­чної змі­ни і ля­гла спа­ти. Тіль­ки за­дрі­ма­ла, як чую за ві­кном звук ба­ра­ба­нів. Ско­чи­ла до ві­кна – а він на ви­шці пі­ді­йма­є­ться до че­твер­то­го по­вер­ху з кві­та­ми та обру­чкою. По­го­ди­лась. По­тім під зву­ки ду­хо­вої му­зи­ки у дво­рі бу­дин­ку стан­цю­ва­ли пер­ший та­нок.

Дми­тро за­про­по­ну­вав одру­жи­ти­ся на День за­ко­ха­них 14 лю­то­го, коли від­по­чи­ва­ли на Маль­ді­вах.

За­зви­чай освід­чу­ю­ться вве­че­рі при сві­чках. А ме­не роз­бу­див на сві­тан­ку. Роз­сер­ди­ла­ся на ньо­го, бо пі­зно ля­гаю. Ран­ній під­йом – то вій­на з ор­га­ні­змом. Та, коли по­ба­чи­ла сер­це з пе­лю­сток тро­янд, за­пла­ка­ла. Ка­те­ри­на БУЖИНСЬКА, 39 ро­ків, спів­а­чка, Ки­їв

Чо­ло­вік зро­бив про­по­зи­цію в пе­ре­пов­не­ній еле­ктри­чці, коли їха­ли на свята до рі­дні.

По­їзд зу­пи­нив­ся се­ред по­ля че­рез по­лом­ку. За го­ди­ну в усіх зда­ва­ли нер­ви. Він по­кли­кав у ка­фе, узяв склян­ку во­ди. Коли її ви­пи­ла, ска­зав, аби від­кри­ла кри­ше­чку. На дні по­ба­чи­ла обру­чку. Хтось із па­са­жи­рів при­ніс кві­ти. Ма­ри­на НАУМЕНКО, 28 ро­ків, мед­се­стра, Ки­їв Са­ма за­про­по­ну­ва­ла чо­ло­ві­ко­ві одру­жи­ти­ся. Зу­стрі­ча­ли­ся сім ро­ків. Що­ро­ку че­ка­ла на про­по­зи­цію. Вре­шті не ви­три­ма­ла і на Но­вий рік ор­га­ні­зу­ва­ла ро­ман­ти­чну ве­че­рю. Під­кла­ла обру­чку в ке­лих із шам­пан­ським. Ви­я­ви­лось, моя бу­ла під по­ду­шкою. Бо­яв­ся, що я від­мов­лю. Ко­лись бу­ла про­ти штам­пу в па­спор­ті. Яна ФЕДОРЕНКО, 40 ро­ків, вла­сни­ця бі­зне­су, Львів

Про­по­зи­цію отри­ма­ла, коли па­сла че­ре­ду.

В обід ко­ро­ви по­ля­га­ли від­по­чи­ти, а я по­ба­чи­ла сво­го май­бу­тньо­го чо­ло­ві­ка з по­ві­тря­ни­ми куль­ка­ми се­ред по­ля. За­мість бу­ке­та бу­ли ки­ти­ці су­ниць. При­їхав до ме­не, а ми з ба­тьком бі­ля ко­рів. По­тім ор­га­ні­зу­ва­ли ро­ман­ти­чну ве­че­рю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.