БРЕХНЯ І ТИСК

Ма­є­мо по­до­ла­ти свою мен­шо­вар­тість. По­ки що живемо спо­га­да­ми ”Не все бу­ло по­га­но”. За­бу­ва­є­мо про де­ся­тки мільйонів жертв цьо­го ми­ну­ло­го. У ра­дян­ські ча­си по­стій­на

Krayina - - Т Е М А : Д Е КОМУ Н І ЗАЦІЯ -

ста­ли нар­ко­ти­ка­ми. Пі­сля 1991 ро­ку ба­га­тьом цьо­го не ви­ста­чає.

На по­ча­тку не­за­ле­жно­сті ко­му­ні­сти ста­ва­ли під си­ньо-жов­тий стяг, бо їм ва­жли­во бу­ло за­ли­ша­ти­ся на­чаль­ни­ка­ми, не ва­жли­во де. Ми 1990-го пе­ре­жи­ли прав­лі­н­ня ко­ли­шніх комуністів, да­лі на­ми пра­ви­ли ко­ли­шні ком­со­моль­ці, за­раз у вла­ді піо­не­ри. За­ли­ши­ло­ся пе­ре­жи­ти жов­те­нят.

Ті, хто ви­ро­сли при ко­му­ні­змі, ма­ють ві­ді­йти. Йо­сиф ЗІСЕЛЬС, 71 рік, ди­си­дент, ке­рів­ник Кон­гре­су на­ціо­наль­них гро­мад Укра­ї­ни

– ВВА­ЖАЄ ІСТО­РИК СЕР­ГІЙ ШАМАРА. ХУ­ДО­ЖНИК ДМИ­ТРО СКАЖЕНИК БАЧИТЬ ЦЕ ТАК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.