ПРОДОВЖУВАТИ ПРА­ЦЮ­ВА­ТИ.

Krayina - - Т Е М А : Д Е КОМУ Н І ЗАЦІЯ - Ро­сти­слав ЛУЖЕЦЬКИЙ, 48 ро­ків, ху­до­жник

Ма­є­мо де­ко­му­ні­зу­ва­ти й адмі­ні­стра­тив­ний по­діл, нав’яза­ний за ча­сів СРСР. На­при­клад, лі­кві­ду­ва­ли Кам’янець-По­діль­ську область, бо там бу­ла сто­ли­ця УНР. Тре­ба по­вер­та­ти, як це бу­ло за при­том­ні­ших ча­сів, що­най­мен­ше сто­лі­т­тя то­му, коли бу­ла Укра­їн­ська дер­жа­ва. На­віть на­зву ”Пів­ден­но­За­хі­дна за­лі­зни­ця”, яку вве­ли за ча­сів Ро­сій­ської ім­пе­рії, не спро­мо­гли­ся змі­ни­ти. Ні­хто не мо­же по­ясни­ти, чо­му во­но так. Коли за­вер­ши­ться про­цес де­ко­му­ні­за­ції – не знаю. Ми­сли­ти п’яти­рі­чка­ми – це теж ра­дян­щи­на. ГО­ЛОВ­НЕ –

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.