”Ми вша­но­ву­ва­ли жертв Го­ло­до­мо­ру, а по­ряд за­ли­ша­ли­ся пам’ятни­ки йо­го ор­га­ні­за­то­ру. За­пит на очи­ще­н­ня був від­чу­тний”

Krayina - - Т Е М А : Д Е КОМУ Н І ЗАЦІЯ - КОРОЛЕНКО Богдан

– ЗА ЧАС ДЕ­КО­МУ­НІ­ЗА­ЦІЇ В УКРА­Ї­НІ ПЕ­РЕ­ЙМЕ­НУ­ВА­ЛИ БЛИЗЬ­КО 52 ТИ­СЯЧ ОБ’ЄКТІВ ТОПОНОМІКИ –

назв на­се­ле­них пун­ктів та ву­лиць. Де­мон­ту­ва­ли пам’ятни­ки та пам’ятні зна­ки із сим­во­лі­кою ко­му­ні­сти­чно-то­та­лі­тар­но­го ре­жи­му. Роз­по­ча­ла­ся ро­бо­та що­до змі­ни на­зви Кі­ро­во­град­ської обла­сті – її ма­ють пе­ре­йме­ну­ва­ти на Кро­пив­ни­цьку. Про­по­зи­цію пе­ре­йме­ну­ва­ти Дні­про­пе­тров­ську область на Сі­че­слав­ську де­пу­та­ти не під­три­ма­ли. Є про­ект за­ко­ну про пе­ре­йме­ну­ва­н­ня її на Дні­пров­ську, – го­во­рить 40-рі­чний

з Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’яті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.