Ан­дрій ВЕРХОГЛЯД

Krayina - - ДОСВ ІД -

23 ро­ки, ко­ман­дир ме­ха­ні­зо­ва­ної ро­ти 1-го ба­таль­йо­ну 72-ї окре­мої ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди іме­ні Чор­них За­по­рож­ців На­ро­див­ся у мі­сті Но­во­град-Во­лин­ський на Жи­то­мир­щи­ні. Ба­тько вій­сько­вий, був за­сту­пни­ком на­чаль­ни­ка шта­бу 30-ї бри­га­ди, звіль­нив­ся 2005-го. Ма­ти – ви­хо­ва­тель у ди­тя­чо­му сад­ку. За­кін­чив Львів­ську На­ціо­наль­ну вій­сько­ву ака­де­мію, при­ско­ре­ний ви­пуск 2016 ро­ку. На­го­ро­дже­ний не­дер­жав­ним ор­де­ном ”На­ро­дний ге­рой Укра­ї­ни”. Ор­де­ном Богдана Хмельницького тре­тьо­го сту­пе­ня – за взя­т­тя позиції ”Ал­маз” в Ав­ді­їв­ській пром­зо­ні. Улю­бле­ні книжки – ”Ци­та­дель” Ан­ту­а­на де Сент-Ек­зю­пе­рі, вій­сько­ві ро­ма­ни Ері­ха Ма­рії Ре­мар­ка. ”Ре­марк пи­сав про те, що за­раз дов­ко­ла ме­не. Ін­ко­ли по­чи­тую Сер­гія Жа­да­на. А ча­сті­ше – бо­йо­вий ста­тут Зброй­них сил”. Мріє по­ман­дру­ва­ти сві­том, але тре­тій рік не мо­же зро­би­ти за­кор­дон­ний па­спорт. Лю­бить аме­ри­кан­ські мі­ні-се­рі­а­ли ”Покоління вбивць”, ”Ти­хий оке­ан”, ”Бра­ти по зброї”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.