Ана­ста­сія ГУЛЕЙ

Krayina - - СПОГАДИ -

93 ро­ки, ко­ли­шня бран­ка кон­цта­бо­рів Ау­швіц-Бір­ке­нау та Бер­ген-Бель­зен На­ро­ди­ла­ся 15 гру­дня 1925-го в се­лі Гра­ба­рів­ка Пи­ря­тин­сько­го ра­йо­ну Пол­тав­ської обла­сті. Ба­тько був учи­те­лем, ма­ти ве­ла до­ма­шнє го­спо­дар­ство.

1943 ро­ку німці вивезли її на при­му­со­ві ро­бо­ти. Хо­ті­ла вте­кти – спі­йма­ли. По­тра­пи­ла до на­цист­сько­го кон­цта­бо­ру Ау­швіц у поль­сько­му мі­сті Освен­цим. Із тих ча­сів на ру­ці за­ли­шив­ся ви­би­тий та­бір­ний но­мер 61369. У сі­чні 1945-го пе­ре­ве­ли в кон­цта­бір Бер­ген-Бель­зен. Звіль­ни­ли за чо­ти­ри мі­ся­ці. До­до­му по­вер­ну­ла­ся в сер­пні 1945 ро­ку.

”Ме­не не роз­пи­ту­ва­ли ні про що, бо і так бу­ло ви­дно: їха­ла мо­ло­дою, з роз­кі­шною ко­сою, а при­їха­ла змар­ні­ла, стри­же­на”. У Ки­їв­сько­му лі­со­го­спо­дар­сько­му ін­сти­ту­ті отри­ма­ла спе­ці­аль­ність ”ін­же­нер лі­со­во­го го­спо­дар­ства”. Пра­цю­ва­ла лі­сни­чою в Мол­до­ві, по­мі­чни­ком лі­сни­чо­го у Фа­сто­ві на Ки­їв­щи­ні і стар­шим май­стром твор­чо­го об’єд­на­н­ня ”Ху­до­жник” у сто­ли­ці.

Очо­лює Укра­їн­ську ор­га­ні­за­цію бор­ців ан­ти­фа­шист­сько­го опо­ру. Опу­блі­ку­ва­ла чо­ти­ри книжки зі спо­га­да­ми та свід­че­н­ня­ми ко­ли­шніх в’язнів на­цист­ських кон­цта­бо­рів. Улю­бле­на книж­ка – ”Ілі­а­да” Го­ме­ра. Лю­бить пе­ре­гля­да­ти ра­дян­ські філь­ми ”Сер­ця чо­ти­рьох” Ко­стян­ти­на Юді­на й ”Вол­га-Вол­га” Гри­го­рія Але­ксан­дро­ва. Стра­ва – до­ма­шня ков­ба­са. Вдо­ва, з чо­ло­ві­ком еко­но­мі­стом Во­ло­ди­ми­ром про­жи­ла 48 ро­ків. Ви­хо­ва­ли трьох ді­тей: 68-рі­чну Ва­лен­ти­ну, Ва­си­ля, 62 ро­ки, та 56-рі­чну Оль­гу. Має ші­стьох ону­ків. Жи­ве в Ки­є­ві

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.