”Ма­те­рі­аль­ний ви­слід походу на Москву

Krayina - - ІСТОР ІЯ -

був ве­ли­кий, і ще біль­ше бу­ло мо­раль­не зна­че­н­ня. Не­має сум­ні­ву, що він ви­со­ко під­ніс сла­ву укра­їн­сько­го вій­ська. Ці­ла за­слу­га в цьо­му ле­жить у та­лан­ті Са­гай­да­чно­го як во­ждя й у ве­ли­кій бо­йо­вій зда­тно­сті ко­за­ків. Це зра­зок ви­со­кої во­єн­ної школи, яка на­ба­га­то пе­ре­ви­щує шко­лу схо­ду, а на­віть за­хо­ду Єв­ро­пи. Са­ма Мо­сков­щи­на ха­ра­кте­ри­зує ко­за­ків у по­хо­ді, на­зи­ва­ю­чи їх “змії лю­ті та вов­ки хи­жі”, – пи­ше істо­рик Юрій Кро­хма­люк (1904–1994) у роз­від­ці ”Воєнний шлях Са­гай­да­чно­го на Москву 1618 ро­ку”, яку ви­дав у Льво­ві 1936-го

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.