Справ­жня де­ко­му­ні­за­ція – це ін­ше став­ле­н­ня до лю­ди­ни як до основ­ної цін­но­сті

Krayina - - Т Е М А : Д Е КОМУ Н І ЗАЦІЯ -

Вер­хов­на Ра­да про­го­ло­су­ва­ла за пе­ре­йме­ну­ва­н­ня Кі­ро­во­град­ської обла­сті на Кро­пив­ни­цьку. Але про­ва­ли­ла змі­ну Дні­про­пе­тров­ської обла­сті на Сі­че­слав­ську. Щоб ре­гіо­ни отри­ма­ли но­ві на­зви, пар­ла­мент має вне­сти змі­ни до Кон­сти­ту­ції. На­ро­дні де­пу­та­ти взя­ли­ся за них згі­дно із за­ко­на­ми про де­ко­му­ні­за­цію, що на­бу­ли чин­но­сті 21 трав­ня 2015 ро­ку. За цей час пе­ре­йме­ну­ва­ли 32 міста і 955 се­лищ. При­бра­ли май­же всі пам’ятни­ки, пов’яза­ні з то­та­лі­тар­ним ре­жи­мом. Крім тих, що ма­ють ми­сте­цьку цін­ність. Що вда­ло­ся? Що ще по­тре­бує звіль­не­н­ня від ра­дян­щи­ни в куль­ту­рі, мен­таль­но­сті, осві­ті, історії ЗА­КОН ”ПРО ДЕ­КО­МУ­НІ­ЗА­ЦІЮ” – ПОЛОВИНЧАСТИЙ. ВІН ОБУМОВИВ ПОСЛАБЛЕННЯ ДЛЯ КОМУНІСТІВ, ЯКІ ВО­Ю­ВА­ЛИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ. ОТРИ­МА­ЛИ ІНДУЛЬГЕНЦІЮ ТІ, ХТО СЛУЖИВ У СТАЛІНСЬКИХ ВІЙСЬКАХ. СЕ­РЕД НИХ УБИВЦІ, ПРОКУРОРИ, СПЕЦСЛУЖБІСТИ. ТО­МУ МИ НЕ ЗНЕСЛИ ПАМ’ЯТНИК ВАТУТІНУ З ЦЕНТРА КИ­Є­ВА.

МИ ЗМОГЛИ ПРИПИНИТИ ДИСКУСІЮ ”КОМУНІЗМ – ЦЕ ДО­БРЕ ЧИ ПО­ГА­НО?” ЗА­КОН ПРИРІВНЯВ КОМУНІСТИЧНУ ІДЕОЛОГІЮ ДО НАЦИСТСЬКОЇ. ДОСЯГЛИ ЗГОДИ, ЩО КОМУНІСТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ – ЗЛОЧИННА. АЛЕ МА­Є­МО ЙТИ ДА­ЛІ: ЗАПРОПОНУВАТИ ЗДОРОВУ УКРА­ЇН­СЬКУ ІДЕОЛОГІЮ.

МУСИМО СКА­ЗА­ТИ, ЩО БІЙЦІ ОУН-УПА, УКРА­ЇН­СЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РО­КІВ – НА­ШІ ГЕРОЇ. ЗГАДАТИ ПОСТАТІ ДОБИ ІВА­НА МАЗЕПИ, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО Й ІН­ШИХ ПЕРІОДІВ, ЯКІ СПОТВОРЮВАЛА СОВЄТСЬКА ІСТОРИЧНА НАУКА. ЗА­КОН ”ПРО ДЕ­КО­МУ­НІ­ЗА­ЦІЮ” СТВОРИВ МО­ЖЛИ­ВО­СТІ ДЛЯ УТВЕРДЖЕННЯ ВЛА­ДИ УКРА­ЇН­СЬКОЇ НАЦІЇ В СЕБЕ ВДО­МА. РАДЯНСЬКИЙ СПАДОК ЛУКАВИЙ, ТОНКО ВЖИВЛЕНИЙ У ЛЮДСЬКУ ПСИХІКУ. МУСИМО РОЗУМІТИ: ЗА ВСЕ ДО­БРЕ В СРСР Ра­дян­щи­на – це не люди з ко­му­ні­сти­чною іде­о­ло­гі­єю. Це сві­то­гляд, у яко­му лю­ди­на – ли­ше ма­те­рі­ал. У та­ко­му су­спіль­стві не ці­ну­ють жи­т­тя. Нам вда­ло­ся звіль­ни­ти­ся від пам’ятни­ків Ле­ні­ну, змі­ни­ти ви­ві­ски, при­зви­ча­ї­ти їх до но­во­го сим­во­лі­чно­го ланд­ша­фту. Але про­цес ухва­ле­н­ня по­лі­ти­чних рі­шень не так да­ле­ко від­ко­тив­ся від ра­дян­ських пра­ктик. Справ­жня де­ко­му­ні­за­ція від­бу­де­ться, коли бу­де ін­ше став­ле­н­ня до лю­ди­ни як до основ­ної цін­но­сті. За­раз ЙО­ГО НЕ МА­ЮТЬ НІ БІ­ЗНЕС, НІ ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА. Лю­ди­на – це щось ні­ко­му не ці­ка­ве. Це по су­ті той са­мий Радянський Со­юз, тіль­ки в ін­шо­му за­барв­лен­ні. Де­ко­му­ні­за­ція не за­вер­ши­ла­ся. До неї да­ле­ко, су­дя­чи з ри­то­ри­ки по­лі­ти­ків і вла­сни­ків бі­зне­су. Шлях до звіль­не­н­ня від ра­дян­щи­ни можна прой­ти за три ро­ки, а можна й за 30. Усе за­ле­жить від ал­го­ри­тмів і то­го, хто за­лу­че­ний в ухва­ле­н­ня рі­шень. Су­спіль­ству по­трі­бна кри­ти­чна ма­са лю­дей із вла­дни­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми, яка ми­слить по-но­во­му. Вони ма­ють ви­бра­ти той ін­стру­мент, який пра­цю­ва­ти­ме і дасть змо­гу впли­ва­ти на лю­дей. Але цей вплив має бу­ти пе­ре­кон­ли­вий, а не ма­ні­пу­ля­тив­ний. В українських ре­а­лі­ях це зро­би­ти не­лег­ко.

СПЛАЧЕНО ЖАХЛИВУ ЦІНУ.

ЧИ МОЖНА ОТРИМУВАТИ ДЕШЕВИЙ ХЛІБ АБО БЕЗКОШТОВНУ ОСВІТУ ОБМАНОМ, УБИВСТВАМИ, ПОНИЖЕННЯМ У ПРАВАХ МІЛЬЙОНІВ ЛЮ­ДЕЙ? ЯКЩО ВПРОВАДИМО ТАКИЙ ІМПЕРАТИВ, ЗНИЩИМО БУДЬ-ЯКИЙ НАТЯК НА ДЕМАГОГІЮ

ПРО ШВИДКЕ ЩА­СТЯ ЗА РА­ХУ­НОК ІН­ШИХ. ЗМО­ЖЕ­МО МОРАЛЬНО ОЧИСТИТИСЯ І СТА­ТИ УКРА­ЇН­СЬКОЮ ХРИСТИЯНСЬКОЮ НАЦІЄЮ. 10 ЗАПОВІДЕЙ – ЦЕ ХОРОШИЙ АНТИКОМУНІСТИЧНИЙ ЗАПОВІТ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.