Сер­гій ШАМАРА, 37 ро­ків, істо­рик

Krayina - - Т Е М А : Д Е КОМУ Н І ЗАЦІЯ -

Де­ко­му­ні­за­ція не ви­ма­гає ве­ли­ко­го бю­дже­ту. Її ро­блять істо­ри­ки, ми­сте­цтво­знав­ці та ко­му­наль­ни­ки. Най­по­ши­ре­ні­ший міф – ”скіль­ки від­ми­ють на та­бли­чках” – про­фа­на­ція, ви­ду­ма­на про­тив­ни­ка­ми очи­ще­н­ня. Гро­ші на пе­рі­о­ди­чну за­мі­ну ви­ві­сок за­кла­да­ють у бю­дже­ти ба­га­то ро­ків.

Люди, які не ба­чать рі­зни­ці у на­звах ву­лиць, мо­жуть від­да­ва­ти свою квар­ти­ру ма­ро­де­рам із ДНР–ЛНР. За бай­ду­жі­стю при­хо­дять мо­ло­ди­ки, які вста­нов­лю­ва­ти­муть тут своє.

Коли спіль­но із за­хі­дни­ми пар­тне­ра­ми ПЕРЕМОЖЕМО РОСІЮ, це бу­де від­прав­на то­чка. Можна бу­де за­вер­шу­ва­ти де­ко­му­ні­за­цію і бра­ти­ся за де­ру­си­фі­ка­цію. Ба­га­то до­сі ви­хо­ву­ють ді­тей у та­ко­му ду­сі: ”Росіяни – бра­ти”, ”У нас там ро­ди­чі”, ”Ми там на за­ро­бі­тках”. Не тре­ба сподіватися, що ”совки” помруть. Фізично вони зникнуть, але мен­таль­но передадуть псевдоцінності в на­сту­пні покоління.

В умо­вах во­єн­но­го ста­ну всіх, хто го­во­рить про ”рус­ский мир”, тре­ба су­ди­ти. Це по­трі­бно бу­ло ро­би­ти дав­но, але не бу­ло ко­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.