У НАС НЕ­МАЄ ЗВИЧКИ ЖИ­ТИ ЗА ЗАКОНОМ

УКРА­ЇН­ЦЯМ ТРЕ­БА ПРОВЕСТИ РЕФОРМУ В ГОЛОВАХ.

Krayina - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

На­ро­дні де­пу­та­ти 20 ли­сто­па­да не вклю­чи­ли до по­ряд­ку ден­но­го Вер­хов­ної Ра­ди пе­ре­йме­ну­ва­н­ня Дні­про­пе­тров­ської обла­сті на Сі­че­слав­ську. Але да­ли старт пе­ре­йме­ну­ван­ню Кі­ро­во­град­ської на Кро­пив­ни­цьку. Чо­му ви­ни­кли тру­дно­щі?

– Це сто­су­ва­ло­ся на­зви. Хо­ті­ли Сі­че­слав­ську, а пре­зи­дент за­про­по­ну­вав Дні­пров­ську. Ця вер­сія має шан­си прой­ти. Ме­ні хо­ті­ло­ся, щоб назвали Сі­че­слав­ською. Це під­крі­пле­но ав­то­ри­те­том Дми­тра Явор­ни­цько­го (укра­їн­ський істо­рик, до­слі­дник ко­за­цтва. За­про­по­ну­вав на­зву Сі­че­слав для су­ча­сно­го Дні­пра 1918 ро­ку. Її вжи­ва­ли в укра­їн­сько­му куль­тур­но-ми­сте­цько­му се­ре­до­ви­щі до се­ре­ди­ни 1920-х. – Кра­ї­на).

Пи­та­н­ня Кі­ро­во­град­ської обла­сті для ме­не близь­ке. Я жив там 17 ро­ків. Брав участь у дис­ку­сії що­до Кропивницького. Не ма­ли пу­тньої істо­ри­чної на­зви, то­му весь час спо­ти­ка­ли­ся. Для ме­не бу­ло прин­ци­по­вим, щоб місто не на­зи­ва­ло­ся Кі­ро­во­гра­дом. Я до­бре знаю істо­рію Сер­гія Кі­ро­ва (пер­ший се­кре­тар ЦК Ком­пар­тії, ор­га­ні­за­тор ма­со­вих ре­пре­сій. – Кра­ї­на). Мо­же і не вар­то бу­ло від­штов­ху­ва­ти­ся від пер­со­на­лій. До них зав­жди є пи­та­н­ня. Але, якщо вже назвали місто прізвищем Кропивницького, тре­ба про ньо­го розповідати лю­дям.

За остан­ній рік пар­ла­мент пе­ре­йме­ну­вав по­над ти­ся­чу на­се­ле­них пун­ктів. Де­ко­му­ні­за­ція за­вер­шу­є­ться?

– По­ня­т­тя ”де­ко­му­ні­за­ція” тра­кту­є­ться по­вер­хо­во. Аби зро­зу­мі­ти, що во­но озна­чає, тре­ба усві­до­ми­ти, що та­ке ко­му­ні­за­ція. Ма­ні­фест Ко­му­ні­сти­чної пар­тії я чи­тав дві­чі в жит­ті. Пер­ший – коли був сту­ден­том. Другий – 1997 ро­ку, коли пи­сав ста­т­тю про Со­лов­ки. Го­лов­на ідея цьо­го ма­ні­фе­сту – то­таль­на спра­ве­дли­вість, яка до­ся­га­є­ться ди­кта­ту­рою про­ле­та­рі­а­ту. Тоб­то на­силь­не оща­слив­ле­н­ня люд­ства. Щоб ре­а­лі­зу­ва­ти цей за­дум, тре­ба бу­ло зни­щи­ти ко­рінь зла. За Мар­ксом – це при­ва­тна вла­сність. Тож тре­ба ма­ти на ува­зі не пе­ре­йме­ну­ва­н­ня ву­лиць, а по­вер­не­н­ня по­чу­т­тя вла­сно­сті гро­ма­дя­нам. Ство­ре­н­ня силь­но­го про­шар­ку се­ре­дньо­го кла­су. У нас він кри­хкий і слаб­кий. Два Май­да­ни – це істо­рія йо­го бо­роть­би.

Які ще аспе­кти слід вва­жа­ти де­ко­му­ні­за­ці­єю?

– 1917 ро­ку пі­сля біль­шо­ви­цько­го пе­ре­во­ро­ту зни­щи­ли пра­во­ві осно­ви дер­жа­ви. Ска­за­ли, що це бур­жу­а­зний ін­сти­тут. За­про­по­ну­ва­ли со­ці­а­лі­сти­чну за­кон­ність, яка на­справ­ді є без­за­ко­н­ням. Пра­вом ке­ру­ва­ла пар­тія. За­раз укра­їн­цям тре­ба по­вер­та­ти пра­во­ву сві­до­мість. Провести реформу в головах. У нас відсутній правовий інстинкт. Не­має звички жи­ти за законом на рів­ні мен­таль­но­сті. За по­лі­ти­чною тра­ди­ці­єю, українці – анар­хі­чна на­ція. Росіяни – мо­нар­хі­чна. Цар ска­зав – вони слу­ха­ють. Че­рез анар­хі­чність у нас і за­раз ота­ман­щи­на. При­чи­ни – у ве­ли­ких ам­бі­ці­ях во­ждів. У 1918–1919 ро­ках в Укра­ї­ні ви­ни­ка­ли ре­спу­блі­ки, лі­де­ри яких ми­сли­ли ка­те­го­рі­я­ми сво­го се­ла. Все, що за йо­го ме­жа­ми, не ці­ка­ви­ло. Ті ре­спу­блі­ки зре­штою по­ля­гли. Той са­мий ге­ро­ї­чний Хо­ло­дний Яр, який по­пу­ля­ри­зує письменник Ва­силь Шкляр, мав та­ку ж хво­ро­бу. Ми на­ма­га­є­мо­ся відмовитися тіль­ки від ра­дян­сько­го пе­рі­о­ду. Але СРСР про­дов­жив тра­ди­ції Ро­сій­ської ім­пе­рії. Тре­ба провести де­ко­ло­ні­за­цію і де­ру­си­фі­ка­цію.

Ро­сія за­раз і Ро­сія ча­сів Ка­те­ри­ни ІІ – те са­ме. Пер­ший Пу­тін – це Ан­дрій Бо­го­люб­ський (князь вла­ди­ми­ро-су­здаль­ський. Вва­жа­є­ться осно­во­по­ло­жни­ком май­бу­тньої Мо­сков­ської дер­жа­ви. 1169-го зі­брав 11 кня­зів, які за­хо­пи­ли і роз­гра­бу­ва­ли Ки­їв. – Кра­ї­на). Він узяв Ки­їв, ви­крав свя­ти­ні. На­ша Вишгородська ікона ви­сить у Третьяковській га­ле­реї під назвою ”Ікона Володимирської Богоматері”.

ЯКЩО НАЗВАЛИ МІСТО ПРІЗВИЩЕМ КРОПИВНИЦЬКОГО, ТРЕ­БА ПРО НЬО­ГО РОЗПОВІДАТИ ЛЮ­ДЯМ

ВИШГОРОДСЬКА ІКОНА ВИ­СИТЬ У ТРЕТЬЯКОВСЬКІЙ ГА­ЛЕ­РЕЇ ПІД НАЗВОЮ ”ІКОНА ВОЛОДИМИРСЬКОЇ БОГОМАТЕРІ”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.