Мі­ні­стер­ство юсти­ції за­пу­сти­ло у ки­їв­ських під­роз­ді­лах

Krayina - - УКРА ЇНА -

Дер­жав­ної мі­гра­цій­ної слу­жби по­слу- гу – оформ­ле­н­ня іно­зем­но­го та вну­трі­шньо­го па­спор­та на сай­ті. По­трі­бно зай­ти на пор­тал ДМС і за­пов­ни­ти до­ку­мен­ти. Пі­зні­ше сер­віс за­про­ва­дять в ін­ших ре­гіо­нах кра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.