Мо­сква стрім­ко втра­чає вплив в Укра­ї­ні

Krayina - - УКРА ЇНА - Та­рас КУЗЬО, на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Цен­тру транс­а­тлан­ти­чних від­но­син

Ро­сія ата­ку­ва­ла укра­їн­ські кораблі у між­на­ро­дних во­дах. Одна з при­чин, чо­му Кремль вдав­ся до цьо­го, – роз­ча­ру­ва­н­ня від по­дій в Укра­ї­ні. Мо­сква стрім­ко втра­чає свій вплив і бо­лі­сно це спри­ймає. Пі­сля рі­ше­н­ня Все­лен­сько­го па­трі­ар­ха на­да­ти Укра­їн­ській пра­во­слав­ній цер­кві не­за­ле­жність Во­ло­ди­мир Пу­тін скли­кав за­сі­да­н­ня Ра­ди без­пе­ки РФ, а РПЦ ро­зір­ва­ла від­но­си­ни з Кон­стан­ти­но­по­лем. Це тіль­ки при­ско­рить отри­ма­н­ня на­шої ре­лі­гій­ної не­за­ле­жно­сті. Адже свя­ще­ни­ки ті­ка­ти­муть із ко­ра­бля Ро- сій­ської цер­кви в Укра­ї­ні, що швид­ко то­не. Ро­сій­ські на­ціо­на­лі­сти на зра­зок Пу­ті­на вва­жа­ють, що “ро­зу­мі­ють” Укра­ї­ну. На­справ­ді, сте­ре­о­ти­пи за­ва­жа­ють їм усві­до­ми­ти си­лу укра­їн­ської на­ціо­наль­ної іден­ти­чно­сті. Яскра­вим свід­че­н­ням ста­ла не­вда­ла стра­те­гія Пу­ті­на 2014 ро­ку, яка від­вер­ну­ла Укра­ї­ну від Ро­сії. Вчи­нив­ши акт вій­сько­во­го пі­рат­ства в Азов­сько­му мо­рі, Во­ло­ди­мир Пу­тін спо­ді­ва­є­ться змен­ши­ти шан­си Пе­тра По­ро­шен­ка на на­сту­пних ви­бо­рах. Та йо­го дії ма­ти­муть не­при­єм­ні для Москви на­слід­ки. Вони зно­ву по­си­лять па­трі­о­ти­чні по­чу­т­тя українців.

Азов­ська аван­тю­ра Пу­ті­на ви­яви­ться ще одним стра­те­гі­чним про­ма­хом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.