Лі­дер

Krayina - - ДАТИ -

Ін­дій­сько­го на­ціо­наль­но­го кон­гре­су 62-рі­чний Ма­га­тма Ґан­ді зу­стрів­ся з пред­став­ни­ка­ми ор­га­ні­за­ції мо­ло­дих фа­ши­стів у Ри­мі 16 гру­дня 1931 ро­ку. Він від­ві­дав Іта­лію на за­про­ше­н­ня ди­кта­то­ра Бе­ні­то Мус­со­лі­ні, 48 ро­ків. Ін­ду­си ве­ли бо­роть­бу за ви­хід із-під впли­ву Великої Британії. Від фа­ши­стів Ґан­ді хо­тів пе­ре­йня­ти до­свід по­лі­ти­чної бо­роть­би. Ін­дія ста­ла не­за­ле­жною за 16 ро­ків

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.