Во­ло­ди­мир СОРОКА

”НОСТАЛЬГІЯ – ЦЕ ПЕКЛО. ДО­РО­ГОЮ ДО­ДО­МУ НА­ВІТЬ ТАРГАНИ В КУПЕ ПОЇЗДА ЗДАВАЛИСЯ РІДНИМИ”

Krayina - - ЩОДЕННИК - 58 ро­ків, МУЗИКАНТ, ФІ­ЛО­СОФ текст: Ва­ле­рія РАДЗІЄВСЬКА фо­то: Сер­гій СТАРОСТЕНКО

У ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В ХАР­КО­ВІ МИ З КОМПАНІЄЮ ВИ­РІ­ШИ­ЛИ ПОКАТАТИСЯ НА АТРАКЦІОНАХ-ЛІТАКАХ.

Уже в по­ві­трі зро­зу­мів, що в ме­не ро­зі­йшов­ся па­сок. На­сту­пні 5 хви­лин ви­да­ли­ся ві­чні­стю. Три­мав­ся усі­ма м’яза­ми рук, щоб не ви­па­сти. Коли атра­кціон зу­пи­нив­ся, не ска­зав ні­ко­му про ін­ци­дент. Але став ін­шим. Я БУВ СИМПАТИЧНИМ ХЛОПЦЕМ, за яким дів­ча­та га­ня­ли­ся еше­ло­на­ми. Не ці­ну­вав.

ПЕРШЕ МОЄ КОХАННЯ – ЦЕ МА­МА. Во­на бу­ла над­зви­чай­но кра­си­вою.

ВІК НЕ МАЄ ЗНА­ЧЕ­Н­НЯ. Мо­жу по­ро­зу­мі­ти­ся з 2-рі­чною ди­ти­ною, коли ба­чу, що її ду­ша тя­гне­ться до мо­єї.

ШЛЮБ – ОДИН ІЗ НАЙ­БІЛЬ­ШИХ ЖАХІВ, у який усві­дом­ле­но опу­ска­є­ться лю­ди­на. Коли чо­ло­вік ста­вить під­пис на па­пе­рі, він до­зво­ляє всім ро­ди­чам дру­жи­ни об­тя­жу­ва­ти йо­го кар­му. Зв’яз­ки вста­нов­лю­ють на не­бе­сах. А всі ці зем­ні па­пір­ці кра­ще зми­ти в уні­таз і не шко­ду­ва­ти. ВЗАЄМОДІЯ ЖІНКИ І ЧО­ЛО­ВІ­КА – найпрекрасніша гра. Це до­свід і джерело творчості.

ЩОБ ПО­РО­ЗУ­МІ­ТИ­СЯ З ЖІНКОЮ, чо­ло­вік по­ви­нен іно­ді про­яв­ля­ти жі­но­че на­ча­ло. Одра­зу ви­ба­ча­ти­ся, якщо на­ро­бив яко­їсь дур­ні, про­яв­ля­ти ні­жність, але во­дно­час бу­ти за­хи­сни­ком. Це і є гар­мо­нія. З та­ким чо­ло­ві­ком жін­ці лег­ко – і го­во­ри­ти, і мов­ча­ти.

ЧО­ЛО­ВІК НЕ ПО­ВИ­НЕН СОРОМИТИСЯ БУ­ТИ НІЖНИМ. Ні­жність – це най­ви­щий пік му­жно­сті.

СТАРШОГО СИ­НА МИ НАРОДЖУВАЛИ ВДО­МА У ВОДУ. Це бу­ла моя мрія. Сте­пан має біль­ше фі­зи­чних сил, ніж ді­ти, на­ро­дже­ні в по­ло­го­во­му бу­дин­ку. Взим­ку пли­гає че­рез ві­кно і го­лим бі­жить по сні­гу. ”Ди­ти­но, що ти ро­биш? То­бі ж хо­ло­дно?” А він смі­є­ться.

У РА­ДЯН­СЬКІ ЧА­СИ КДБ ПРОПОНУВАЛО СПІВПРАЦЮ. Хо­ті­ли, щоб до­но­сив на пи­сьмен­ни­ка-фан­та­ста Оле­ся Бер­дни­ка. Я від­по­вів: ”Ва­ша про­по­зи­ція ме­ні ле­стить. Але в ме­не є одна ва­да – роз­мов­ляю уві сні”. Ме­не обли­ши­ли.

ВСЕ ЖИ­Т­ТЯ МАВ НАСНАГУ І НАТХНЕННЯ. Міг пра­цю­ва­ти по кіль­ка діб без пе­ре­р­ви. У Шве­ції від­чув, що це джерело ви­со­хло. Мав усе, що вва­жа­ють еле­мен­та­ми ща­стя, але зсе­ре­ди­ни йо­го не від­чу­вав. Енер­ге­ти­ка зі­йшла на нуль. То­му роз­да­ру­вав квар­ти­ру, да­чу, сту­дію, ма­ши­ни і по­вер­нув­ся в Укра­ї­ну. Тут від­ро­див­ся.

НОСТАЛЬГІЯ – ЦЕ ПЕКЛО. До­ро­гою до­до­му на­віть таргани в купе поїзда здавалися рідними.

Я НАПОЛОВИНУ УКРАЇНЕЦЬ, НАПОЛОВИНУ РОСІЯНИН. Росіяни став­ля­ться до ін­ших на­цій зне­ва­жли­во. Да­ють їм прі­зви­ська – хо­хли, чур­ки, чор­но­жо­пі. Я за­хо­тів по­збу­ти­ся ці­єї гни­ли­зни в собі. З ро­сій­ською мо­вою в кров за­хо­дять гру­бість, хам­ство. Ле­две ви­тра­вив.

ІТАЛІЙСЬКА, УКРА­ЇН­СЬКА Й ЕСПЕ­РАН­ТО – мо­ви, в які я за­ко­ха­ний. Хоч рі­дною бу­ла ро­сій­ська.

ЩОБ ДІЗНАТИСЯ, ХТО ТИ, на­пий­ся го­ріл­ки чи ви­на. Щоб пі­зна­ти сво­го дру­га, дай йо­му на­пи­ти­ся.

ЛЮ­ДИ­НА МО­ЖЕ БУ­ТИ БАГАТТЯМ, на яко­му пе­чуть картоплю. І во­гни­щем, яке зни­щує все нав­ко­ло.

ГАЛАКТИК МІЛЬЯРДИ. І це тіль­ки ви­ди­мий світ. А скіль­ки не­ви­ди­мих? То­му роз­слаб­ся. Отри­муй за­до­во­ле­н­ня від то­го, що ма­єш. НА­ШЕ ТІЛО НАМ ДА­ЛИ В ОРЕНДУ. Ви­бір – це єди­не, що можна вва­жа­ти сво­їм.

НАСКІЛЬКИ СИЛЬНО ВИ ГРЮКАЄТЕ В ДВЕ­РІ вашими запитаннями, на­стіль­ки швид­ко отримаєте відповідь.

ДІ­ТИ – ЦЕ НАЙ­КРА­ЩІ ВЧИТЕЛІ. Їх тре­ба за­слу­жи­ти.

НЕ СТАВЛЮ ПЕ­РЕД СО­БОЮ НІЯКИХ ТЕРМІНІВ. Про­сто маю ба­жа­н­ня і за­до­во­ле­н­ня пра­цю­ва­ти. Від­по­чи­ваю, пра­цю­ю­чи.

НЕ ЛЮ­БЛЮ АГРЕСІЇ. Хо­ча сам за­паль­ний. Міг би уби­ти лю­ди­ну, яка обра­жає тва­ри­ну. У ди­тин­стві хо­тів ста­ти лі­сни­ком. До­бре, що пе­ре­ду­мав. Ме­не то­чно по­са­ди­ли би за вбив­ство бра­ко­ньє­рів.

МЕ­НІ НІ­ЧО­ГО ГО­ВО­РИ­ТИ НА СПОВІДІ. Зга­даю хі­ба, як зла­мав гіл­ку в ди­тин­стві. Все ін­ше, що ре­лі­гія на­зи­ває грі­хом, я та­ким не вва­жаю. Який це гріх, якщо всі від ньо­го отри­му­ють тіль­ки ра­дість і на­со­ло­ду? Якщо ти нікого не образив, не завдав болю, не гнобив, не обмовив – який ти грішник?

НІ­КО­МУ НЕ ДАЮ ПОРАД. Це надто ве­ли­ка відповідальність.

АБИ ПО­ЗБУ­ТИ­СЯ РЕВНОЩІВ, про­йшов дов­гий шлях. Це як від­рі­за­ти но­гу. Му­сив зро­зу­мі­ти, що на­справ­ді у сві­ті не­має ні­чо­го по­га­но­го. Є ли­ше по­га­на сто­ро­на, яку ти ба­чиш.

ПРИСТРАСТЬ – ЦЕ ТЕ, НА ЩО ТИ ПІДЕШ, аби ово­ло­ді­ти лю­ди­ною. А лю­бов – це ща­стя від то­го, що ко­ха­на від­чу­ває пристрасть. З то­бою чи з ки­мось ін­шим.

НАСКІЛЬКИ СИЛЬНО ВИ ГРЮКАЄТЕ В ДВЕ­РІ ВАШИМИ ЗАПИТАННЯМИ, НА­СТІЛЬ­КИ ШВИД­КО ОТРИМАЄТЕ ВІДПОВІДЬ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.